Програма

Зміст роботи Термін

виконання

Очікувані результати
І. Підготовчий етап (09. 2018 – 01.2019)
1. Вивчення теоретичних засад, визначення наукового апарату дослідження; розробка концептуальних ідей експериментальної роботи; формулювання робочої гіпотези 09.2018 – 01.2019 Систематизація отриманих даних. Підготовка науково-методичної статті з обґрунтуванням обраного підходу
2. Розроблення програми науково-теоретичної підготовки педагогів за проблемою експериментальної роботи 09.2018 – 10.2018 Планування спільної діяльності з обласними інститут-тами післядипломної педагогічної освіти, міськими відділами освіти, кафедрами університетів, які здійснюють підго-товку фахівців з дошкільної освіти
3. Зіставлення традиційної моделі побудови освітнього процесу в групах раннього віку; вивчення потенційних можливостей суб’єктів дослідно-експериментальної роботи; підготовка навчально-методичної бази дошкільних закладів (підготовка необхідного інформаційного та наочного матеріалу за темами) 10.2018-11.2018 Здійснення рефлексії досвіду співпраці  ЗДО з науковцями, управлінцями, кураторами з ІППО щодо науково-методичної організації та забезпечення інноваційних процесів у групах раннього віку.
4. Підготовка тренінгових семінарів для педагогів  груп раннього віку з проблеми дослідження. Проведення інструктажу для педагогів ДНЗ, які беруть участь в експерименті.

Нормативно-правове забезпечення експерименту

11.2018 – 12.2018 Проведення організаційних заходів з метою вивчення нормативно-правових документів та теоретичних основ експериментальної роботи.
ІІ. Діагностико-концептуальний етап (01.2019-09.2019)
5. Розробка концепції організації особистісно зорієнтованого освітнього процесу в групах раннього віку 01.2019 – 02.2019 Проектування структурно-змістових і функціонально-діяльнісних ознак інноваційного освітнього процесу в групах раннього віку
6. Розробка змісту особистісно зорієнтованого освітнього процесу в групах раннього віку на основі середовищної моделі, визначення його тематичної наповненості   Наукове обґрунтування способу вирішення проблеми дослідження. Моделювання системи роботи в групах раннього віку
7. Розробка навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в групах раннього віку з урахуванням середовищної моделі 01.2019 – 09.2019 Відбір матеріалу для інформаційної скарбнички  вихователя групи раннього віку;
7. Розробка критеріального та діагностичного інструментарію дослідження проблеми на різних її рівнях (організаційному, змістовому, оперативному, суб’єктному) 01.2019 – 03.2019 Підготовка діагностичного інструментарію, розробка критеріїв оцінювання; характеристика рівнів
8. Дослідження готовності педагогів дошкільної освіти до організації особистісно зорієнтованого процесу в групах раннього віку 03.2019 – 06.2019 Узагальнення одержаних результатів. Підготовка статей за результатами дослідження.
9. Складання соціально-психологічного портрету сучасних малюків за допомогою батьків вихованців. 03.2019 –

06.2021

Узагальнення результатів кількісного та якісного аналізу отриманого експериментального матеріалу
10. Розробка планування освітнього процесу в групах раннього віку на гуманістичних засадах 03.2019 –

06.2019

Розробка перспективного плану освітньої роботи в групах раннього віку
ІІІ. Формувальний етап (09.2019-06.2021)
14. Здійснення експериментальної перевірки висунутої гіпотези, концептуальних положень на різних рівнях організації освітньої роботи в групах раннього віку. Коригування експериментальної методики 09.2019 –

06.2021

Конструювання системи освітньої роботи, націленої на особистісний розвиток у групах раннього віку
15. Розроблення і впровадження інноваційної технології особистісного розвитку дітей у групах раннього віку 09.2019 –

06.2021

Збагачення освітнього процесу  інноваційними технологіями.
ІV. Контрольно-узагальнювальний етап (06.2021-12.2021)
16. Проведення порівняльного  и аналізу даних вхідної, поточної та вихідної діагностики ефективності інноваційної технології особистісного розвитку дітей у групах раннього віку 06.2021–

12.2021

Узагальнення отриманих експериментальних. Позитивні зміни  в організації освітнього процесу груп раннього віку ЗДО
17. Підготовка посібника «Становлення і розвиток особистості на ранніх етапах онтогенезу» 06.2021–

12.2021

Навчально-методичне забезпечення ОП у групах раннього віку
18. Співвідношення результатів експерименту з поставленими метою та завданнями

 

09.2021 –

11.2021

Аналітичні висновки про результативність експерименту
19. Підготовка статей для періодичних видань за підсумками проведеного експерименту; монографії, навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій тощо

 

06.2019-

06.2021

 

Інформаційно-методичний супровід

результатів наукового пошуку

20. Презентування результатів експериментально-дослідної роботи на всеукраїнському науково-методичному семінарі 11.2021 –

12. 2021

Популяризація результатів і матеріалів проведеного експерименту