Купава інформує

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ У 2020-2021 Н.Р. (вересень 2020, січень 2021)

Підвищення конкурентоспроможності  кожного ЗДО пов’язане з його здатністю задовольнити не тільки наявні, але й прогнозовані вимоги батьків-споживачів, вивчення яких має бути одним із напрямів діяльності в системі менеджменту якості і маркетингу дошкільного навчального закладу. У зв’язку з цим у дошкільному закладі проведені моніторингові дослідження аналізу рівня обізнаності, вмінь та вправності дітей, відповідно до вимог Базового компонента та освітньої програми для дітей старшого  та середнього дошкільного віку “Впевнений старт” та програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». За основу моніторингового дослідження в групах, які працюють за програмою “Українське дошкілля” педагоги закладу використовували моніторинг роздроблений творчою групою вихователів-методистів міста Суми. Слід відзначити, що вихователем-методистом садочка був розроблений моніторинг для груп середнього та старшого дошкільного віку, які працюють за освітньою програмою “Впевнений старт”.

Дослідження проводилися на початку навчального року (вересень-жовтень, 2020) та січні-2021. Аналіз моніторингових досліджень за І півріччя та початок ІІ півріччя показав, що кількість дітей раннього віку, які мають достатній рівень сенсорного розвитку збільшилась у порівнянні з початком навчального року на 13%, дітей зі середнім рівнем – на 20%, дітей із початковим рівнем розвитку зменшилася на 15%. Підвищення рівня засвоєння програмового матеріалу з мовленнєвої діяльності, ознайомлення з довкіллям та природою складає 18%. Діти достатнього рівня орієнтуються в найближчому оточенні. Потребує подальшого вдосконалення робота з розвитку мовлення, а саме приділення більшої уваги звуковимові малюків та поєднання окремих фразових сполучень у речення. Багато понять залишаються в пасивному словнику дітей, тому в порівнянні з попередньою діагностикою (2019-2020 н.р.) з різних розділів програми спостерігаються, в середньому, незначні зміни. На недостатньому рівні залишаються розвиток дрібної моторики, тому показники з образотворчої діяльності на середньому рівні.

У групах молодшого дошкільного віку (у порівнянні з вереснем 2019 р.), І півріччя навчального року та результатами на кінець навчального року рівень засвоєння знань програми з розвитку мовлення має такі показники:

Підвищенню кількісного та якісного освітніх показників сприяла робота груп старшого дошкільного віку “Пролісок” та “Ромашка”, групи середнього дошкільного віку “Дзвіночок” за освітньою програмою “Впевнений старт”, яка окреслює оптимальний комплекс розвивальних, виховних, навчальних функцій і змістових напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей середнього дошкільного віку. У зазначених групах  кількість дітей початкового рівня розвитку зменшилася за всіма розділами програми на 10 %. Показники засвоєння освітньої лінії «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі» та «Дитина у природному довкіллі» в середньому на 15 %. Спостерігається позитивна динаміка у засвоєнні програмового матеріалу з освітньої лінії «Дитина в світі культури» – в середньому – 10 %.  Вивчення показників оволодіння дітьми  основними рухами з фізичної культури показало, що всі діти опанували м’язово-руховою вправністю.

Показники з освітньої лінії «Дитина в соціумі» також набули змін – рівень засвоєння програмового матеріалу підвищився в середньому на 45%. Більшість дітей з початковим рівнем логіко-математичної компетентності виявили середній рівень, на 30% збільшилась кількість дітей достатнього рівня (січень 2012), залишилась незначна кількість з початковим рівнем дітей у групі «Калинка» – 9%. Заслуговують на увагу якісні показники опанування дітьми основними рухами з фізичної культури – у порівнянні з показниками попереднього року в молодших групах підвищився загальний рівень опанування основними рухами в середньому на 25%.

Узагальнюючи результати обстеження провідних компетентностей дітей старшого дошкільного віку, а саме:  комунікативна (спілкування з однолітками та дорослими), здоров’язберігальна, пізнавально-дослідницька, мовленнєва, ігрова, художньо-естетична, господарсько-побутова (трудова) діяльність. Слід зазначити, що у групах старшого дошкільного віку “Ромашка”, “Бджілка”, “Пролісок” та “Незабудка” враховуючи показники досліджень, які були здійснені в вересні 2020 та січні 2021,   можна зробити висновок, що зі 112 обстежених дітей – діти зрілі у фізіологічному й соціальному відношенні, мають певні емоційно-вольові навички, володіють розумовими операціями, вміють узагальнювати, диференціювати предмети і явища довкілля, планувати свою діяльність і здійснювати самоконтроль, позитивно ставляться до навчання.  На достатньому рівні (86%) розвинуті психічні процеси, добрі потенційні можливості щодо розвитку пізнавальних процесів; достатній (84%) і середній (15%) рівні працездатності; достатній (45%) і середній (62%) рівні розумової активності; сформовані навички навчальної діяльності (85%); діти мають достатній і середній рівні саморегуляції і самостійності, вміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді та відповіді однолітків; на достатньому рівні розвинуті дії мислення: класифікація, абстрагування. Але слід зазначити – 23% дітей-випускників мають порушення у звуковимові, що знизило результати засвоєння розділів програми з навчання мови, які становлять середній рівень – 44% ; у дітей-випускників сформована мотивація на шкільні види діяльності – 87%, внутрішня позиція учня – група «Ромашка» – 75%, група «Бджілка» – 80%, «Пролісок» – 89%, «Незабудка» – 75%. Слід відмітити, хороші результати, які показали вихованці груп “Ромашка” та “Пролісок”, що організували освітню діяльність за освітньою програмою для дітей старшого дошкільного віку “Впевнений старт”.

Цьому сприяла систематична робота з реалізації освітньої програми “Впевнений старт”, що втілює прогресивні концептуальні підходи, нові погляди на роль дитини та педагога в освітньому процесі, форми організації дитячої життєдіяльності. Слід зазначити, що у дошкільників груп “Ромашка” та “Пролісок” на достатньому рівні підвищена самооцінка та розвинена працездатність, рівень самостійності та самоконтролю. Була проведена цілеспрямована робота з педагогами (консультації, практичні семінари та тренінги) та на надання педагогам конкретних знань та навичок у роботі з дошкільниками по підвищенню мотивації, а також робота з батьками, спрямована на ознайомлення батьків з методами визначення дошкільної зрілості дітей та засобами її формування; обговорення можливих труднощів шкільного навчання та спільний пошук методів їх попередження.