Атестація

Перелік нормативно-правових актів
з питань атестації педагогічних працівників

Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІІ (зі змінами і доповненнями). Стаття 54 «Кадрове забезпечення сфери освіти»

Закон України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628-ІІІ (зі змінами і доповненнями). Стаття 32 «Атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу»

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII (зі змінами і доповненнями). Стаття 40 (частина 1, пункт 2), стаття 96

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 14 червня 2000 р. № 963

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» від 12 березня 2003 р. № 305 (зі змінами і доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 р. № 1298 (зі змінами і доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про реалізацію статті 54 Закону України «Про освіту» та статті 48 Закону України «Про вищу освіту»» від 26 квітня 2003 р. № 632. Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про визначення порядку присвоєння педагогічних звань педагогічним працівникам» від 4 липня 2005 р. № 396, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 липня 2005 р. № 754/11034

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 р. № 557, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 3 жовтня 2005 р. № 1130/11410

Наказ Міністерства освіти України «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти» від 15 квітня 1993 р. № 102, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 р. за № 56 (зі змінами і доповненнями)

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 6 жовтня 2010 р. № 930, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про атестацію працівників психологічної служби системи освіти» від 20 січня 2011 р. № 1/9-34

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 26 січня 2011 р. № 1/9-44

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 6 січня 2011 р. № 1/9-6

 

Рівні освіти працівників

Рівень освіти  Документ, що підтверджує здобуття освітнього рівня Навчальні заклади, що забезпечують
здобуття освіти відповідного рівня
Базова загальна середня свідоцтво про базову загальну середню освіту середні навчальні заклади
Повна загальна середня атестат про повну загальну середню освіту середні навчальні заклади, професійно-технічні та вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту
Професійно-технічна диплом кваліфікованого робітника (диплом молодшого спеціаліста — випускникам третього ступеня професійно-технічної освіти, які завершили повний курс навчання в акредитованих вищих професійних училищах, центрах професійно-технічної освіти певного рівня акредитації за напрямами, за якими проводиться підготовка робітників високого рівня кваліфікації) професійно-технічне училище; професійне училище соціальної реабілітації; вище професійне училище; професійний ліцей; професійно-художнє училище; художнє професійно-технічне училище; вище художнє професійно-технічне училище; училище-агрофірма; вище училище-агрофірма; училище-завод; центр професійно-технічної освіти; центр професійної освіти; навчально-виробничий центр; центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів; навчально-курсовий комбінат; навчальний центр; інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту або здійснюють професійно-технічне навчання
Неповна вища диплом молодшого спеціаліста технікум, училище, коледж, інші прирівняні до них вищі навчальні заклади
Базова вища диплом бакалавра  коледж, інші прирівняні до нього вищі навчальні заклади, консерваторія (музична академія), інститут, академія, університет
Повна вища  диплом спеціаліста, диплом магістра  консерваторія (музична академія), інститут, академія, університет

Пам’ятку складено відповідно до вимог
Типового положення про атестацію педагогічних працівників,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 6 жовтня 2010 р. № 930 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за № 1255/18550
(далі — Положення)

Педагогічний працівник зобов’язаний проходити підвищення кваліфікації та чергову атестацію раз на п’ять років.
Вимога обов’язково проходити підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п’ять років не поширюється на педагогічного працівника, який працює перші п’ять років після закінчення вищого навчального закладу. (п. 1.5– 1.7 Положення)

Педагогічний працівник має право:

1. Вільно обирати форми навчання, програми та навчальні заклади для проходження підвищення кваліфікації  (п. 1.7 Положення).

2.  У разі прийняття на посаду після закінчення вищого навчального закладу — атестуватися не раніше як після двох років роботи на відповідній посаді (п. 3.13 Положення).
Проходити позачергову атестацію для підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду).

3. Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через три роки після присвоєння попередньої (п. 1.8 Положення).

4. Для проходження позачергової атестації до 10 жовтня слід подати заяву до атестаційної комісії (п. 1.8, 3.1 Положення).

5. Перенести термін чергової атестації на один рік через:
– тривалу тимчасову непрацездатність;
– перехід у рік проведення чергової атестації на роботу до іншого навчального закладу;
– інші поважні причини (п. 3.15 Положення).

6. У таких випадках до 10 жовтня до атестаційної комісії необхідно подати відповідну заяву
(п. 3.1 Положення).

7. Атестуватися без попереднього проходження підвищення кваліфікації, якщо у міжатестаційний період:
– йому присуджено наукову ступінь або присвоєно вчене звання (п. 1.7 Положення);
– він підвищив свій освітньо-кваліфікаційний рівень (п. 3.23 Положення).

8. На збереження присвоєних за результатами попередньої атестації:

– кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) та педагогічного звання у разі поновлення на роботі, яку раніше виконував, незалежно від тривалості перерви у роботі (п. 3.17 Положення);

– кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), педагогічного звання при переході на роботу з одного навчального закладу до іншого навчального закладу системи загальної середньої освіти та системи дошкільної освіти, за наявності відповідної фахової освіти (п. 3.22 Положення);

– кваліфікаційної категорії у разі переходу на посаду методиста (п. 3.22 Положення).

– кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), педагогічного звання на час перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (якщо дитина потребує домашнього догляду — до досягнення дитиною шестирічного віку) (п. 3.14 Положення).

 

Пам’ятка
для педагогічного працівника
з питань атестації

1. У разі поєднання роботи з навчанням у вищому навчальному закладі за напрямом (спеціальністю) педагогічного профілю — відстрочити чергову атестацію до закінчення навчання (п. 3.16 Положення).

2. Атестуватися без дотримання послідовності у присвоєнні кваліфікаційних категорій та строку проведення позачергової атестації, якщо у міжатестаційний період:
– отримав перемогу (або звання лауреата) у конкурсах фахової майстерності, що проводять центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належить навчальний заклад;
– отримав науковий ступінь, учене (почесне) звання, якщо діяльність за профілем збігається із цим науковим ступенем, ученим (почесним) званням (п. 4.7 Положення).

3. Ознайомитися під підпис:
– з графіком проведення атестації — після його затвердження (п. 3.2 Положення);
– з характеристикою своєї діяльності — не пізніш як за 10 днів до проведення атестації (п. 3.4 Положення);
– з рішенням атестаційної комісії — одразу після її засідання (п. 3.10 Положення).

4. Під час засідання атестаційної комісії давати усні та письмові пояснення, подавати додаткові матеріали щодо своєї професійної діяльності (п. 3.6 Положення).

5. Отримати під підпис примірник атестаційного листа не пізніше трьох днів після атестації
(п. 3.10 Положення).

6. Подати апеляцію на рішення атестаційної комісії до атестаційної комісії вищого рівня у десятиденний строк з дня вручення атестаційного листа.

7. У апеляції на рішення атестаційної комісії необхідно зазначити:
– найменування атестаційної комісії, до якої подається апеляція;
– своє прізвище, ім’я та по батькові, посаду (місце роботи), місце проживання;
– у чому полягає необґрунтованість рішення атестаційної комісії, що оскаржується;
– перелік документів та інших матеріалів, що додаються;
– дату подання апеляції;
– свій підпис (п. 6.4–6.7 Положення).

8. Бути присутнім під час розгляду апеляції на рішення атестаційної комісії (п. 6.9 Положення).

Орієнтовний зміст діяльності вихователя-методиста
на різних етапах атестаційного періоду

Підготовчий
26 квітня – 20 жовтня

• аналіз особового складу педагогічних працівників
• внесення змін до перспективних планів проходження атестації та підвищення кваліфікації педагогічними працівниками (за умови наявності нових працівників, звільнення тощо)
• ознайомлення педагогів, які атестуються, з відповідними нормативно-правовими актами
• консультації для педагогів, індивідуальні бесіди з ними
• розроблення пам’яток, порад для педагогів, які атестуються
• вивчення та врахування пропозицій педагогічного колективу щодо персонального складу атестаційної комісії
• контроль за проходженням підвищення кваліфікації працівниками
• внесення питань, пов’язаних з атестацією, до плану методичної роботи
• оформлення матеріалів з питань атестації (атестаційний куточок, інформаційний вісник, бюлетені тощо).

Вивчення педагогічної діяльності працівників

21 жовтня – 15 березня

• спостереження, вивчення, аналіз педагогічної діяльності педагогів, які атестуються
• вивчення результативності педагогічної діяльності педагогів, які атестуються (вивчення рівня компетентності дітей у всіх сферах життєдіяльності)
• експертиза методичної діяльності педагога у міжатестаційний період (дослідницька, експериментальна діяльність, участь у різних методичних заходах дошкільного закладу, району, міста; наявність узагальненого досвіду, його апробація тощо)
• складання проекту характеристики педагога, який атестується
• вивчення матеріалів, підготовлених педагогами, які атестуються, до засідання педагогічної ради, творчого звіту чи до інших методичних заходів
• участь у засіданнях атестаційної комісії дошкільного закладу
• вивчення, узагальнення досвіду роботи педагогів, які атестуються; надання матеріалів на експертизу до науково-методичних установ, центрів
• внесення пропозицій щодо заохочення, надання рекомендацій для підвищення рівня якості професійної діяльності педагогів, які атестуються.

Підсумковий
16 березня – 25 квітня

• участь у підсумковому засіданні атестаційної комісії дошкільного закладу
• оформлення атестаційних листів з урахуванням рішення атестаційної комісії дошкільного закладу
• інтегральний аналіз атестаційного процесу, результатів атестації
• складання аналітичної звітності у вигляді різних типів діаграм, таблиць
• складання статистичної звітності
• внесення змін, доповнень до кадрової документації
• підготовка матеріалів до широкого обговорення результатів атестації на засіданні педагогічної ради.

 

Безымянный 111Вимоги до рівня професійної підготовки та кваліфікації педагогічних працівників при присвоєнні їм кваліфікаційних категорій