Проектна діяльність

ІННОВАЦІЇ У ДІЇ

Інноваційні педагогічні технології в сучасній дошкільній освіті – розвиток науки і техніки сприяє появі нових форм навчальної комунікації, новітнім методам розвязання освітніх завдань. З огляду на це роль вихователя набула нової якості. Він розвиває пізнавальні якості дошкільника, його життєву компетентність у різних соціальних інституціях. Водночас відбувається еволюція змісту, форм і методів навчання, яка спонукає до розробок і впровадження нових новітніх освітніх технологій. Наш досвід показує, що все нове із часом стає традицією і що традиції утверджує соціум, а новаторами виступають яскраві особистості реформаторського типу. На сучасному етапі все очевиднішим стає те, що традиційна освіта, орієнтована на передавання знань, умінь і навичок, не встигає за темпами їх нарощування. Специфічними особливостями інноваційного навчання є його відкритість майбутньому, здатність до передбачення на основі постійної переоцінки цінностей, налаштованість на конструктивні дії в оновлюваних ситуаціях, основою яких є інноваційні педагогічні технології. Використання сучасних інноваційних технологій нашим педагогами дозволяє здійснювати особистісно-зорієнтований підхід до кожної дитини, відкривати та розвивати здібності, особистісні якості дитини. Нині особливого значення набуває усвідомлення сучасним педагогом-дошкільником принципово нових вимог до педагогічної діяльності.  Упровадження інноваційних технологій не лише допомагає дітям в оволодінні знаннями, але й розвиває особисті задатки, креативне мислення, що в цілому сприяє підвищенню рівня освітньої роботи в закладі. Одним із пріоритетних напрямків у роботі педагогів нашого закладу є соціалізація дитячої особистості на основі використання інноваційних технологій, що дає змогу надавати кваліфіковану допомогу дитині у формуванні елементарних навичок навчальної діяльності та адаптації до нових соціальних умов.

Спадщина Софії Русової
(“Український дитячий садок”)

Автор – Русова С.

Суть технології. Вченою обґрунтовано умови гармонійного виховання у ДНЗ: виховання повинно бути індивідуальним, пристосованим до природи дитини, національним, відповідати соціально-культурним вимогам часу, вільним, незалежним від тих чи інших урядових вимог, вибудовуватись на ґрунті громадської організації. Принципами побудови українського ДНЗ повинні бути: гуманізм, демократизм, науковість, національний дух. Їх реалізація забезпечуватиме етнізацію особистості, входження дитини у духовний світ і традиційне життя українського народу, плекання національної та загальнолюдської культури.

Педагогіка М. Монтессорі
(“Будинок вільної дитини”)

Автор – Монтессорі М.

Суть технології. Створення предметно-просторового середовища, у якому дитина зможе найповніше реалізувати свої природні здібності та задатки. Діяльність дитини повинна бути вільною та самостійною. Педагог використовує у роботі самонавчальні засоби – матеріали, з якими вихованець працює, наслідуючи педагога, діючи за зразком, а потім самостійно приступає до їхнього виконання. Індивідуалізація розвитку дошкільників реалізується через взаємодію з матеріалами, з урахуванням права вибору дітей, природних потр
еб та вікових особливостей.

Методика використання схем-моделей у лексично – граматичній роботі

Автор – Крутій К.

Суть технології. Розвиток у дітей словесно-логічного мислення, формування у них уміння користуватися основними логічними прийомами і операціями є одним із важливих завдань у процесі навчання старших дошкільників. Пропонується наступна схема ознайомлення дітей із предметами: 1) первинне ознайомлення з

предметом і його назвою; 2) дослідження властивостей предметів: колір, відтінки, форма, розмір, звуки, шуми; співвідношення в просторі; вага; властивості поверхні; ритм; рух предмета; назва деталей предмета; 3) групування. Узагальнення і найпростіша класифікація предметів, формування родових і видових понять, наступна класифікація – диференціація родових понять; 40 розвиток елементів логічного мислення шляхом складання моделей, схем, коректурних таблиць разом із дітьми.

Особливості розвитку дитини засобами взаємодії різних видів мистецтв


Суть технології. Ця технологія залучає дитину до творчого пошуку, розвиває її здібності, творчий потенціал.
Поліхудожній розвиток дітей дошкільного віку в педагогічному процесі дошкільного навчального закладу. Суть технології. Відбувається самоствердження дитини в найбільш значущій для неї сфері поліхудожньої діяльності (музичної, хореографічної, театралізованої, образотворчої).

 

Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з малювання

Автор – Шульга Л.
Суть технології. Діти зображають навколишнє тільки після емоційних зустрічей з ним у процесі спостереження, розгляду картин, слухання музики, читання, розповідання. Головне завдання організації зображувальної діяльності – виховання естетичних почуттів, а допоміжне – навчання технічним прийомам. Чим більше органів чуття беруть участь у сприйманні навколишнього, тим повнішими будуть уявлення, глибшим – пізнання.

Сучасний період розвитку суспільства характеризується сильним впливом на нього інформаційно – комунікаційних технологій (ІКТ), які проникають в усі сфери людської діяльності, забезпечують поширення інформаційних потоків у суспільстві і утворюють глобальний інформаційний простір.

 

Спадщина В. Сухомлинського

Автор – В.Сухомлинський.

Суть технології. Основоположною у науково-теоретичних працях і практичному досвіді В.Сухомлинського є його філософсько-педагогічна система ідей та поглядів на дитину як на найвищу цінність. Педагогіка В.Сухомлинського – це педагогіка серця, дитиноцентризму й толерантності, яка базується на ідеї наближення навчально-виховного процесу до природи конкретної дитини. Педагог створив таку психолого-педагогічну систему, в якій усе зосереджено навколо дитини-людини, це педагогіка, побудована на утвердженні тієї філософської істини, що освіта, виховання й розвиток людини мають передбачати, передусім, утвердження гармонії розуму й серця. Уроки мислення сприяють розумовому, мовленнєвому, духовному розвитку дошкільнят і вихованню в них ціннісного ставлення до природи. Діти вчаться розуміти й любити її, починають дивитися на неї іншими очима, стають активними її захисниками. Розроблені педагогом основні норми моральної вихованості для дітей ґрунтуються на творчому використанні багатого потенціалу загальнолюдських моральних цінностей і є складовою частиною його цілісної педагогічної системи.

 

Методика навчання дітей читанню М. Зайцева

Автор – М.Зайцев.
Суть технології. Російський психолог Микола Олександрович Зайцев розробив унікальну методику навчання читанню і лічби на основі оригінальних кубиків. Кубики різних розмірів заповнюються відповідним матеріалом, у залежності від складу (дзвінкі – залізячками; глухі – деревинками; “золоті”, голосні – мідними монетками). До того ж за визначеними буквами закріплені певні кольори, які допомагають на асоціативному рівні запам’ятати основні правила фонетичного розбору.
Навчання спирається на сприйняття (зір, слух, тактильні відчуття, інтуїцію), мислення активну практичну діяльність дитини, розвиває її пізнавальні здібності. “Кубики Зайцева” дозволяють навчити дитину плавному складовому читанню, минаючи етап складового уривчастого читання, значно скорочують час оволодіння читанням цілими словами, закладають основи грамотного письма. Навчальний пакет містить у собі: кубики, таблиці, аудіокасету і керівництво для батьків.
Посібники Зайцева призначені для організації розвиваючого простору для дітей дошкільного і шкільного віку, що дозволяє бажаючим педагогам творчо підходити до готових програм, змісту освіти, способам подачі інформації (методам і прийомам); вносити в роботу елементи дослідницької діяльності; кардинально скорочувати час оволодіння навичками рахунку, читання, грамотного письма.
Система Зайцева дає прекрасну можливість для професійного росту вчителів, колективної творчості педагогів і дітей, формування цілісної неспотвореної системи поглядів. І діти, і дорослі при цьому зберігають фізичне і щиросердечне здоров’я (а часто і відновлюють його), тобто ставиться заслін багатьом проблемам і майбутнім хворобам, які ми звикли вважати природними в процесі навчання, таким, як проблеми зору, хребта, купи стресів і комплексів («дидактоневрозу») і, як результат, соматичні захворювання.

Коректурні таблиці за методикою  Н.Гавриш

Автор: Наталія Гавриш

У сучасній дошкільній освіті коректурні таб­лиці застосовують не лише для формування уваги і спостережливості, а й для розвитку пі­знавальних, інтелектуальних, мовленнєвих на­вичок, математичних умінь, уміння орієнтувати­ся у просторі тощо.

За Н. Гавриш, коректурна таблиця — це інформаційно-ігрове поле, поділене на клітинки, заповнені предметними картинками, символа­ми, буквами, геометричними фігурами тощо. Під час роботи з таблицею установлюють якнайбіль­ше різнопланових зв’язків (колір, форма, розмір, розташування, призначення тощо) між її елемен­тами.

Інформаційно-комунікаційні технології

Одним із пріоритетних напрямків у роботі педагогів стала соціалізація дитячої особистості на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій, що дає змогу надавати кваліфіковану допомогу дитині у формуванні елементарних навичок навчальної діяльності та адаптації до нових соціальних умов.

 

 

Музейна педагогіка

 

Музейна педагогіка — технологія виховання  дітей, що має на меті створити сприятливі умови для занурення особистості у спеціально організоване предметно-просторове середовище. Під час занять у музейних осередках поглиблюються знання дітей про національні та сімейні традиції українців, їхній побут, родовід; з призначенням музейних експонатів.

 

Мнемотехніка в роботі з дошкільниками

Автор: Генадій Чепурний

Характерною властивістю пам’яті сучасних дітей, зокрема з особливими освітніми потребами, є те, що вони швидко сприймають, але не надовго запам’ятовують інформацію. Розвитку асоціативного мислення та пам’яті дошкільників сприяє використання мнемотехніки під час корекційної роботи. А опрацювання логопедичних казок-зв’язок на основі мнемотаблиць дає змогу автоматизувати вимову певних звуків у мовленні дітей Мнемотехніка (мнемоніка) — це сукупність прийомів та способів, які спрощують запам’ятовування і збільшують обсяг пам’яті завдяки упорядкуванню інформації у вигляді комплексних візуальних образів.

Лепбук як дослідницький проект дошкільника

Лепбук або як його ще називають інтерактивна тематична тека – це саморобна паперова книжечка з кишеньками, дверцятами, віконцями, рухливими деталями, які дитина може діставати, перекладати, складати на свій розсуд. У ній збирається матеріал з якоїсь певної теми. При цьому лепбук – це не просто виріб. Це прикінцевий етап самостійної дослідницької роботи, яку дитина виконала  під час знайомства з певною темою. Щоб заповнити теку, дитині потрібно буде виконати певні завдання, провести спостереження, презентувати матеріал.

 

 

 

 

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

нгнг

Матеріали міського освітнього проекту “Буду я природі другом”  

ДАЛІ 

ПРОЕКТ з творчості

Учасники проекту

Об’єкт пізнання

Тип проекту

ДАЛІ                                                                                                                                                 12.12.2018

 

ПРОЕКТ
дослідно-експериментальної діяльності дітей дошкільного віку
«Сам – собі синоптики»

Тривалість проекту: довготривалий
Мета проекту:
Освітня:

Соціалізуюча:

Виховна:

Характеристика проекту:
за домінуючою діяльність: творчий, дослідно-експериментальний
за тривалістю: довготривалий;
за кількістю учасників: колективний;
за характером контактів: у межах дошкільного закладу

База реалізації:
Сумський дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) №13 «Купава» Сумської міської ради

Учасники та співучасники проекту: вихованці, завідувач, вихователі-методисти, вихователі, батьки.

Тип проекту:
за характером діяльності: інформаційно-дослідницький;
за змістом: природничий;

Проблема: що таке «погода» і від чого вона залежить.
Об’єкт пізнання: явища природи, погода.
Гіпотеза: процес спостереження за погодою буде цікавішим для дошкільників, якщо на території закладу, в плані маршруту екологічної стежини, обладнати елементарний метеорологічний майданчик; організація ігрової діяльності «Юні синоптики» з метою ознайомлення дітей з метеорологічними приладами і способами їх застосування на практиці.
Етапи реалізації проекту:
підготовчий;
практичний;
аналітичний.

Очікувальний результат:

ПРОЕКТ 

«КАЗКОВІ ПЕРЛИНКИ»

Тривалість проекту: 10 днів.
Мета проекту: освітня:
• поглибити знання дітей про казки, їх виникнення;
• формувати у дітей літературні та художні враження;
• стимулювати бажання використовувати в казкових сюжетах життєвий досвід;
• навчати емоційно та виразно передавати сюжет казки в іграх-драматизаціях;
• формувати емоційно-пізнавальну активність дітей;
• вчити складати план своєї діяльності для досягнення якісного кінцевого результату;
розвивальна:
• розвивати уміння визначати власну позицію;
• розвивати уміння самостійно змінювати сюжети казок, складати нові казки;
• розвивати власне бачення даної проблеми;
• розвивати самостійність та ініціативу;
• розвивати творчі здібності;
• розвивати вміння одержувати задоволення від процесу і результатів своєї діяльності;

ДАЛІ                                                                                                                                                       12.12.2017

ПРОЕКТ «Я І ВСЕСВІТ»

Тривалість проекту: 10 днів.
Мета проекту: освітня:

ДАЛІ                                                                                                                      09.02.2016