Річний план роботи

РІЧНИЙ
ПЛАН РОБОТИ
Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 13 «Купава»
Сумської міської ради
на 2018 – 2019 навчальний рік

Зміст плану

РОЗДІЛ І Аналіз роботи закладу за 2017-2018 навчальний рік
РОЗДІЛ ІІ Завдання на 2018-2019 навчальний рік та оздоровчий період
РОЗДІЛ ІІІ Методична робота з кадрами
3.1. Підвищення педагогічної майстерності
3.2. Удосконалення професійної творчості
3.3. Робота творчої групи
3.4.Самоосвіта
3.5. Педагогічні ради
3.6. Психолого-педагогічні консиліуми
3.7. Курсова перепідготовка та атестація педагогічних працівників
3.8. Діагностика, моніторингові дослідження
РОЗДІЛ ІV Вивчення стану організації життєдіяльності дітей
РОЗДІЛ V Організаційно – педагогічна робота
5.1.Робота з батьками
5.2. Співпраця зі школою
5.3. Взаємодія з установами, організаціями
5.4. Загальні заходи для дітей
РОЗДІЛ VІ Робота методичного кабінету
РОЗДІЛ VІІ Адміністративно-господарська діяльність
7.1. Загальні збори колективу
7.2. Наради при завідувачу
7.3. Украплення матеріально-технічної бази заклад
7.4. Заходи з пожежної безпеки
7.5. Заходи по охороні праці
7.6. Заходи з цивільного захисту
ДОДАТКИ
Медична робота
План проведення масових заходів, дійств музично-естетичного циклу
План спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів
План роботи учителів-логопедів
План роботи практичного психолога
Гурткова робота

Розділ І

Аналіз діяльності дошкільного навчального закладу
за 2017-2018 навчальний рік 

 

Дошкільний навчальний заклад діє згідно з Конституцією України, Конвенцією «Про права дитини», законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», листів Міністерства освіти і науки України
від 03.07.2009  № 1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 16.08.2010  № 1/9-563 «Методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного закладу», від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», Інструктивно – методичних рекомендацій «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році» (додаток до листа МОН України від 16.06.2016 № 1/9-315), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Основним завданням колективу дошкільного навчального закладу «Купава» є розвиток, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дошкільників, забезпечення якісної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. Діти старшого дошкільного віку повинні досягти певного рівня розумового й емоційно – вольового розвитку, володіти розумовими операціями, вміти узагальнювати й диференціювати предмети і явища довкілля, планувати свою діяльність і здійснювати самоконтроль, тому діяльність колективу підпорядкована ефективній організації навчально – пізнавальної діяльності дошкільників, формуванню початків духовної культури дитини, поваги до державних символів та громадських цінностей, розширенню знань про природу рідного краю, народні ремесла, звичаї та традиції.

Головна мета дошкільної освіти – створити сприятливі умови для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності. Тому пріоритетним напрямком діяльності закладу був обраний  еколого – валеологічний. Саме в нашому закладі природа відкривається перед дитиною як жива лабораторія, де можна спостерігати і вивчати життя її мешканців, як відповідна школа, в якій успішно можна оволодіти елементарними правилами поведінки, вміннями та навичками розумного використання природи, примноження та охорони її багатства.

Безпосереднє керівництво діяльністю дошкільного навчального закладу здійснює його завідувач Слюсар А.С., яка організовує та контролює  роботу всіх служб наказами різного характеру. Переважна більшість з них – кадрові – 39%, організаційного та іншого характеру – 20 %, за підсумками педагогічної діяльності – 13 %, на виконання законодавчих та нормативних документів – 28 %. Книги кадрових наказів, наказів з основної та адміністративно – господарчої діяльності ведуться окремо. Розробка заходів щодо виконання рішень колегій, нормативних та інших документів ведеться своєчасно. На основі аналізу навчально-виховної роботи визначаються проблемні завдання колективу, формулюються теми нарад при завідувачу.

У  2016 – 2017  навчальному  році  дошкільний  заклад відвідувало  388 дітей. На початку навчального року у  закладі  функціонувало 13  груп. Із них:  3 групи раннього  віку,  2  групи  молодшого  дошкільного  віку,   3 групи  середнього дошкільного  віку, 3 групи старшого дошкільного віку, 2 групи компенсуючого типу. У січні місяці була відкрита нова група для дітей середнього дошкільного віку.

Згідно з запитами батьків за 10,5- годинним режимом працювали 13 груп, за 12-годинним – 1 група.Навчально-виховний процес у дошкільному закладі забезпечували 32 педагогічних працівники, у тому числі: завідувач, 2 вихователі-методисти,           2 учителі – логопеди, 1 практичний психолог, 3 музичних керівники, 1 інструктор з фізкультури, 23 вихователі.

З метою виявлення професійного розвитку педагогів та їх професійної майстерності, атестація педагогів здійснювалась на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності педагогічних працівників шляхом проведення аналізу освітньо-виховного процесу: перегляди відкритих занять, режимних моментів, роботи з батьками тощо. Згідно з графіком проведення атестації вивчалася система роботи вихователів, проводились співбесіди з педагогами з питань самоосвітньої діяльності, вивчалась документація, аналізувався  рейтинг серед колег, вихованців, батьків. Педагогічні працівники залучались до активних форм методичної роботи: виступи на педагогічних радах, участь у семінарах. За підсумками атестації в 2017 році педагоги дошкільного навчального закладу мають такі кваліфікаційні категорії: «спеціаліст вищої категорії» – Сударенко І.Л., музичний керівник;  «спеціаліст першої категорії» – вихователь – методист Шабер Н.О.,  вихователі Кащенко С.М., Велитченко О.В., Васильцова О.М.; «спеціаліст другої категорії» – Жоха Л.М., вихователь; «спеціаліст» – Духно О.А., вихователь; підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – Слюсар А.С., завідувач на посаді вихователя; вихователь Рак М.П.,  «спеціаліст першої категорії» – Старостенко В.А., вчитель – логопед. За результатами атестації підтверджено педагогічне звання «вихователь-методист» – Рак М.П..

Підвищенню професійної компетентності педагогів та результативності навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку сприяла активна участь педагогів дошкільного закладу в методичній роботі міста. Вихователі всіх груп систематично відвідували методичні об’єднання, що відбувалися в дошкільних навчальних закладах міста № № 20, 23, 32, 29, 2, 27.

Активну участь у роботі міських секційних засідань брали вихователь Слободян Л.В. та інструктор з фізичної культури Якуба Я.В., які підготували змістовні виступи та мультимедійні презентації з проблем: «Виховуємо та навчаємо через казку за Л.Б.Фесюковою», «Презентація програми гуртка туристично-краєзнавчого напряму «Джерельце»».

У лютому 2017 року в СОІППО відбулася І Всеукраїнська науково-практична конференція “Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика”, де активну участь у роботі секційного засідання мистецької галузі брала вихователь Бідна С.П., яка презентувала власний творчий досвід роботи з проблеми “Паперове мереживо дивовижної витинанки як засіб розвитку професійної компетентності вихователя”.

У квітні 2017 року гостями садочка стали фахівці, що координують питання загальної художньо-естетичної освіти – учасники Всеукраїнського науково-методичного семінару, які ознайомилися із досвідом роботи закладу з художньо-естетичного розвитку, представленого завідувачем Слюсар А.С. Гостей дуже зацікавив  досвід роботи вихователя Бідної С.П. Вони із захопленням брали участь у майстер-класі із паперової витинанки та отримали естетичне задоволення ще й від перегляду персональної виставки Бідної Світлани – «Дивосвіт паперової витинанки».

Формат наступного заходу, який відбувся у травні 2017 року, проходив у нетрадиційній формі у дводенний термін для керівників дошкільних навчальних закладів м. Суми з теми “Формування лідерських компетентностей керівника дошкільного навчального закладу в інноваційному суспільстві”. На семінар були запрошені науковці: Гавриш Н.В. доктор педагогічних наук, провідний науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України, професор кафедри психології і педагогіки дошкільної освіти ДВНЗ, Байєр О.М. кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти ЗОІППО, Безсонова О.К. завідувач ДНЗ №63 м. Крамоторськ.

Під час проведення інтерактивних форм роботи з керівниками були розглянуті основні засади формування лідерських якостей завідувача в інноваційному суспільстві.

На базі закладу для педагогів міста були організовані майстер-класи під керівництвом  відомих науковців, де слухачі отримали дієву методичну допомогу, детально розглянули питання впровадження інноваційних технологій через цікаві інтерактивні ігри, практичні використання ІКТ на музичних святах та розвагах.

З метою вивчення та впровадження у практичну діяльність інноваційних форм роботи, спрямованих на розвиток дошкільної освіти в дошкільних навчальних закладах Черкаської області в червні 2017 року завідувач Слюсар А.С. стала одним із членів делегації від Сумської області в рамках Всеукраїнського огляду педагогічних інновацій у дошкільній освіті. Досвід яким поділилися колеги дошкільних навчальних закладів Черкаської області стане у нагоді всім педагогам нашого закладу  і буде активно втілюваться в життя.

Висвітлення роботи закладу у пресі, у фахових виданнях є характерною рисою створення іміджу закладу.

На сторінках журналу «Джміль» надруковані:

           На сторінках газети ІМЦ «Педагогічне перо» надруковані статті: завідувача Слюсар А.С. «Наші перемоги», вихователя Бідної С.П. «Чарівне мереживо дивовижної витинанки».

        Стаття «Паперове мереживо дивовижної витинанки як засіб розвитку професійної компетентності вихователя» вихователя Бідної С.П. була надрукована у збірнику Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти «Особистісно-професійна компетентність педагога: теорія і практика», який був виданий на основі матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції.

Стаття вчителя-логопеда Старостенко В.А. «Використання прийомів та методів мнемотехніки на логопедичних заняттях» у збірнику Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка «Сучасні проблеми логопедії та реабілітації».

Зміст і форми методичної роботи в закладі будувались на діагностичних засадах, диференціації освітнього рівня, досвіду, професійних запитів кожного педагога. Упродовж року вихователями-методистами Шабер Н.О., Кривушенко Т.Д. методична робота та робота методичного кабінету проводилась таким чином, щоб сформувати професійну компетенцію, збагатити інтереси, задовольнити духовні і професійні потреби педагогів.

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами носить діагностично-прогностичний характер, базується на глибокому аналізі роботи при проведенні навчально-виховного процесу. Діагностування педагогів проводиться систематично за допомогою анкет, картосхем морально-педагогічного клімату в колективі. Цьому питанню постійно приділяється велика увага, що дозволяє вчасно коректувати і надавати методичну допомогу у розв’язанні проблемних завдань у визначенні її форм.

Методична робота базувалася на досягненнях науки, перспективного педагогічного досвіду кращих педагогів і була спрямована на підвищення компетентності та професійної майстерності кожного педагога. Реалізація виконання завдань аналізувалася під час проведення засідань педагогічних рад, де розглядалися актуальні питання: «Створення інноваційного освітнього простору з метою модернізації змісту освітньої роботи», «Розвиток і розширення мовленнєво-комунікативної компетентності в дітей дошкільного віку», «Педагогічне розуміння в системі міжособистісних взаємин дорослих і дітей», «Професійна майстерність вихователів у форматі нового педагогічного мислення (за Н.Гавриш)», «Інформаційно-комунікаційні технології як засіб підвищення ефективності освітнього процесу дошкільного навчального закладу».

Усі педагогічні ради проводились у нетрадиційній сучасній формі з використанням мультимедійної системи, інтерактивних форм роботи з кадрами: методичний аукціон «Спільна робота дошкільного закладу і сім’ї з екологічного виховання», методичний лекторій «Мовленнєва робота з дошкільниками: шляхи оптимізації», психолого-педагогічний тренінг  «Психологічний аспект педагогіки розуміння», комунікативний тренінг «Педагог як суб’єкт комунікативної діяльності», що сприяло розвитку творчості учасників освітнього процесу, ініціативи, винахідливості, оволодінню вміннями використання інформаційно-комунікаційних технологій. Виступи  педагогів – учасників засідань (Марчук Т.С., Кащенко С.М., Осташова І.П., Старостенко В.А., Бідна С.П., Мінаєва Л.М., Слободян Л.В., Кривушенко Т.Д..) характеризувалися конкретністю, діловитістю, науковим обґрунтуванням, підкріплені власним досвідом роботи з дітьми, підготовкою змістовних презентацій. До кожного засідання педагогічної ради були організовані виставки новинок науково-методичної літератури, узагальнені матеріали передового педагогічного досвіду працівників закладу.

З метою удосконалення та розширення знань педагогів щодо основних завдань, форм та методів соціальної і фінансової освіти дошкільників дітей дошкільного віку був успішно проведений у форматі двох засідань проблемний інтерактивний  семінар-практикум «Соціальна і фінансова освіта дошкільників», де вихователі брали активну участь та жваво обговорювали актуальність проблеми соціально-економічного виховання дошкільників, тлумачення ключових економічних понять, впровадження в освітній процес програми соціальної і фінансової освіти дітей віком від З до 7 років «Афлатот».

Як свідчать результати вивчення освітньо-виховного процесу та моніторингових досліджень, у педагогів значно  підвищилася особиста компетентність щодо розширення знань основних завдань, форм та методів соціальної і фінансової освіти дошкільників та застосування їх у практичній діяльності. За результатами роботи проблемного семінару для педагогів вихователями-методистами були надані змістовні методичні рекомендації та пам’ятки щодо вдосконалення освітньо-виховної роботи з дошкільниками щодо проблеми фінансово-економічної освіти.

З метою розширення світогляду педагогів щодо питань національно-патріотичного виховання дошкільників відбулося засідання круглого столу «Слобожанський дивокрай бережи, люби, пізнай», до якого долучилися не лише педагоги, а й творчі люди міста: Яніна І.В. (старший науковий співробітник Сумського художнього музею ім. Онацького, мистецтвознавець, член Сумської національної спілки майстрів народного мистецтва України), Людмила Ромен (композитор, поетеса, громадський діяч, член Сумської національної спілки майстрів народного мистецтва України, член Української міжнародної академії оригінальних ідей). Такий змістовний круглий стіл дав можливість педагогам поринути в історичну спадщину минулого українського народу, удосконалити знання про українські рушники, що дасть можливість ці знання втілювати у роботу з дошкільниками під час занять з народознавства.

Для педагогів проводились змістовні колективні та індивідуальні консультації: «Використання методу наочного моделювання у мовленнєвому розвитку дітей раннього віку», «Створення інтегрального середовища в освітньому просторі ДНЗ», «Соціоігровий підхід у соціально-емоційному розвитку дитини» тощо. Вихователями-методистами до кожної консультації були розроблені і надані для практичного використання методичні рекомендації.

Важливою й найефективнішою формою методичної роботи з вихователями стало проведення відкритих занять до різних методичних форм роботи з кадрами. Педагогами Жохою Л.М., Васильцовою О.М., Велитченко О.В., Бідною С.П. були якісно підготовлені та проведені відкриті заняття, які відповідають сучасним вимогам, з використанням інноваційних технологій. Дана форма роботи дала можливість педагогам теоретично та практично оволодівати самоаналізом та дискутувати щодо використання форм та методів освітньо-виховної роботи з дітьми, збагатити свій власний досвід.

Одним із провідних напрямів методичної роботи є підвищення професійної майстерності молодих спеціалістів, розвиток їхніх творчих здібностей. Для них працювала школа педагога-початківця «Шлях до майстерності», де молоді спеціалісти – вихователі брали активну участь у діловій грі «Індивідуальні передумови успішної діяльності вихователя з дошкільнятами», «Термінологічний ланцюжок», засіданнях круглого столу «Дитячий садок – школа моральності»; удосконалювали свої професійні можливості під час інтерактивної гри «Відкритий мікрофон». Протягом навчального року вже зародилася традиція: на відкриті заходи  досвідчених вихователів запрошувати всіх молодих спеціалістів. Це позитивно вплинуло на роботу педагогів- початківців. За молодими спеціалістами закріплені наставники з числа досвідчених педагогів, систематично проводилися взаємовідвідування занять та інших режимних моментів. Молоді спеціалісти своєчасно отримували методичну допомогу у вигляді рекомендацій, пропозицій та консультацій.

Проводились психолого-педагогічні консиліуми з вихователями старших груп «Підготовка дітей 6-річного віку до навчання у школі», груп раннього віку «Адаптація дітей раннього віку до умов НВК», груп компенсуючого типу «Психолого-педагогічний супровід дітей в групах компенсуючого типу».  На основі складених вихователями характеристик груп та окремих вихованців, довідок спеціалістів ухвалювалися рішення щодо організації корекційно – відновлювальної роботи з дітьми, які цього потребують. Надавалися батькам індивідуальні консультації та рекомендації практичного психолога та інших спеціалістів.

Провідною проблемою роботи творчої групи стала наступна:  «Використання інноваційних технологій в освітньому процесі дошкільного навчального закладу». Метою якої було: розширити знання педагогів про інноваційні технології; допомогти педагогам зорієнтуватися у виборі інноваційних технологій для застосування їх в освітньому процесі; формувати вміння працювати групами, досягаючи спільного результату; формувати методичну культуру педагогів. Під час засідань педагогічної ради члени творчої групи презентували власні наробки, демонструючи при цьому узагальнений теоретичний та практичний матеріал згідно теми. З метою впровадження в роботу педагогічних працівників  напрацьованого матеріалу творчої групи, необхідно спаланувати заходи, щодо їх втілення в роботу з дошкільниками   у наступному навчальному році.

Розділ ІІ

Завдання діяльності педагогічного колективу

 на 2017-2018 навчальний рік

 На виконання  Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення  Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, виходячи з аналізу роботи дошкільного навчального закладу за 2016-2017 н. р., враховуючи підсумки навчально-виховної роботи за минулий рік, педагогічний колектив дошкільного навчального закладу спрямовує свою діяльність у навчальному році на вирішення наступних завдань:

Розділ ІІІ
Методична робота з кадрами
3.1. Підвищення педагогічної майстерності

Модеративний семінар «Формування лідерських якостей у дошкільників через діалог у процесі активізувального спілкування»

Мета:підвищити рівень теоретичної підготовки педагогів щодо розширення уявлень про лідерство та лідерські якості, формування лідерських якостей у дошкільників.

Круглий стіл «Сумський дивокрай бережи, люби, пізнай»

Мета:поглибити знання педагогів про історичне минуле Слобожанського краю, формувати основу знань та умінь для використання в освітньо – виховному процесі музейної педагогіки.

Консультації:

1.Створення інтегрального середовища в освітньому просторі ДНЗ.

2.Емоційно-розвивальне середовище- емоційні «намистинки» для маленької дитинки.

3.Особливості застосування технології В’ячеслава Воскобовича «Казкові лабіринти гри»

4.«Stem – освіта»: теоретичний та практичний аспекти.

5.Використання мультимедійних презентацій в освітньо-виховній роботі з дітьми

6.Патріотичне виховання дошкільників засобами інтегрованої освітньої діяльності

7.Формування навичок та вмінь безпечної поведінки в дітей дошкільного віку

Відкриті перегляди:

До педрад

«Здорова дитина – багатство країни. Фізична культура як засіб зміцнення здоровя дітей»

Заняття з фізичної культури з викорисатнням фізкультурно-оздоровчих технологій «Спортивно-ігровий мікс»

Інтегроване заняття «Бережи здоров’я змалку»

«Ознайомлення з природою рідного краю – запорука успішного формування національно-патріотичних почуттів дошкільників»

Комбіноване заняття з пріоритетом пізнавального розвитку для дітей старшого дошкільного віку

«Безмежні простори, моря і поля – це все Україна моя»

Інтегроване заняття для дітей середнього дошкільного віку «Наше місто славне і величне»

 До модеративного семінару «Формування лідерських якостей у дошкільників через діалог у процесі активізувального спілкування»

Заняття економічного спрямування для дітей старшого дошкільного віку «Економіка для найменших»

 До круглого столу «Сумський дивокрай бережи, люби, пізнай»

Родинне свято «Рідне місто, любимо тебе»

Школа молодого вихователя «Шлях до майстерності»

Засідання 1.
1. Ознайомлення з нормативно-правовими документами в системі дошкільної освіти.
2. Напрям діяльності ДНЗ, вимоги педагогічної етики, традиції тощо.
3. Мікродослідження з теми «Запити і потреби нових педагогічних працівників».
4. Діагностування педпрацівників з метою визначення рівня їх підготовленості, запитів, інтересів, можливостей.
Засідання 2.
1.Перспективне планування освітньо-виховної роботи.
2. Ділова гра «Індивідуальні передумови успішної діяльності вихователя з дошкільнятами».
Засідання 3.
1. Інтерактивна гра «Відкритий мікрофон».
2. Ділова гра «Термінологічний ланцюжок».
3. Перегляд документації педагога.
Засідання 4.
1. Круглий стіл «Дитячий садок – школа моральності».
2. Творчий портрет вихователя.
Самоосвіта
1.Обговорення новинок науково-методичної літератури, періодичних видань
2.Взаємовідвідування занять між колегами
3.Ведення щоденників самоосвіти
4.Проведення презентацій творчих знахідок педагогів
5.Проведення організаційних нарад із метою ознайомлення з нормативно-правовими документами, державними стандартами в системі дошкільної освіти.

Педагогічні ради

І

1.       Завдання діяльності пед. колективу на 2016-2017 н.р.

1.1       Аналіз освітньо-виховної роботи ДНЗ за 2016-2017 н. р. та пріоритетні напрямки роботи колективу  на 2017-2018 навчальний рік.

1.2       Підсумки роботи галузі «Освіта» за 2016-2017 навчальний рік.

1.3       Ознайомлення із матеріалами серпневої конференції педагогічних працівників 2017 року.

1.4       Обговорення Листа МОН України від  від 13.06.2017  № 1/9-322 «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році».

2.Вивчення та затвердження видів і форм планування освітньо-виховного процесу:

2.1.Затвердження річного плану роботи закладу на 2017-2018 навчальний рік.

2.2.Затвердження плану роботи творчої групи.

2.3.Обговорення та затвердження програм, за якими буде працювати колектив, єдиної форми планування педагогів, розкладу занять, переліку додаткової документації педагогів і навантаження педагогічного та медичного персоналу.

2.4.Затвердження програм та графіків роботи гуртків.

2.5.Затвердження режиму роботи закладу.

2.6.Затвердження плану наступності у роботі дошкільного закладу і школи.

3.Підсумки літнього оздоровчого періоду. Обговорення та затвердження плану роботи на оздоровчий період 2018 року.

4.План заходів щодо роботи з дітьми, які не відвідують дошкільний заклад.

5.Затвердження єдиного дня проведення педагогічних годин.

6.Презентація новинок методичної літератури і посібників.

ІІ

Здорова дитина – багатство країни. Фізична культура як засіб зміцнення здоровя дітей.

1.Виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2.«Розумна гімнастика» – універсальний метод розвитку та оздоровлення дошкільників.

3.Подолання дитячих страхів та невпевненості під час проведення ігор-розваг спортивного характеру.

4.Інноваційні підходи до оздоровчої роботи з дітьми (з досвіду роботи вихователів).

5.Просвітницька робота з батьками щодо фізичного розвитку та зміцнення здоров’я вихованців.

6.Виставка пам’яток для батьків з проблеми формування здорового способу життя дошкільників (виставка-презентація).

7.Довідка «Стан організації  роботи щодо фізкультурно -оздоровчих видів діяльності дітей, п’ятий рік життя ».

ІІІ

Ознайомлення з природою рідного краю – запорука успішного формування національно-патріотичних почуттів дошкільників

1.1.     Виконання рішень попередньої педагогічної ради.

1.2.     Виховання любові до рідної природи – основа становлення життєвої компетентності дошкільника.

1.3.     Формування уявлень про об’єкти і явища природи дітей старшого дошкільного віку.

1.4.     Методичний лекторій «Шляхи та засоби формування основ національно-патріотичного виховання при ознайомленні з природою».
1.5.Психологічні аспекти виховання громадянської самосвідомості дошкільника в процесі ознайомлення з природоюю

1.6.Ділова гра «Акваріум»

1.7.Презентація міні-музеїв «Сумський дивокрай»

1.8.Довідка «Стан роботи з організації формування основ національно-патріотичного виховання у процесі ознайомлення з природою рідного краю».

ІV

Підсумки роботи за 2017 – 2018 навчальний рік:

1.1.    Виконання рішень попередньої педагогічної ради.

1.2.    Аналіз виконання завдань річного плану.

1.3.    Аналіз рівня засвоєння дітьми знань, умінь і навичок у 2017-2018 навчальному році.

1.4.    Аналіз стану фізкультурно-оздоровчої роботи. Стан  захворюваності дітей за навчальний рік.

1.5.    Результати роботи творчих груп.

1.6.    Обговорення пріоритетних завдань роботи ДНЗ на 2018-2019 навчальний рік та індивідуальних завдань педагогам.

1.7.    Творчі звіти педагогів про результати освітньо-виховної роботи з дітьми у 2017-2018 н.р..

1.8.    Робота закладу у літній оздоровчий період 2018 р.

Психолого-педагогічні консиліуми

Адаптація дітей раннього віку до умов дошкільного закладуПсихолого-педагогічний супровід дітей з вадами мовлення

Підготовка дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі

3.7. Курсова перепідготовка

та атестація педагогічних працівників

 

з/п

Назва заходу Термін виконання Відповідальний Відмітка

про виконання

Атестація
1. Видати наказ по ДНЗ:

«Про затвердження атестаційної комісії на 2017/2018 н. р.»

До

20.09.2017

Завідувач

Слюсар А.С.

2. Скласти план засідань атестаційної комісії на 2017/2018 н. р. Вересень Завідувач

Слюсар А.С.

3. Затвердити списки педагогічних працівників, які атестуються До

20 жовтня

Вихователь-методист

Моісеєнко Н.О.

4. Затвердити графік роботи атестаційної комісії До

20 жовтня

Вихователь-методист

Моісеєнко Н.О.

5. Вивчити систему роботи  педагогів, що атестуються у 2017-2018 н. р. Протягом року Члени атестаційної комісії
6. Провести атестацію педагогічних працівників:

Майстренко С.М., Радченко Н.М.

Березень Завідувач

Слюсар А.С.

7. Ознайомити атестованих і педагогічний колектив з результатами атестації Квітень Завідувач

Слюсар А.С.

 

 

 

Курсова перепідготовка
1. Направити на курси підвищення кваліфікації педагогів:

завідувач – Слюсар А.С.,

вихователь-методист Моісеєнко Н.О.

вихователі:

Жоха Л.М.,Велитченко О.В., Майстренко С.Ю.,

практичний психолог Вєліканова Т.О.

музичний керівник – Сударенко І.Л.,

учитель-логопед – Старостенко В.А.

Згідно плану ІМЦ Вихователь-методист

Моісеєнко Н.О.

 

3.8. Діагностика, моніторингові дослідження

з/п

Назва заходу Термін виконання Відповідальний Відмітка

про виконання

1. Діагностика

Рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку за основними освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти

Жовтень,

січень,

травень

Вихователь-методист, вихователі груп старшого дошкільного віку,

практичний психолог

 
2. Моніторинг

·       рівня розвитку дітей раннього віку

·       рівня розвитку дітей молодшого дошкільного віку

·       рівня розвитку дітей середнього дошкільного віку

·       рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку

 

 

Жовтень

січень,

травень

 

Вихователь-методист, вихователі груп раннього та дошкільного віку,

практичний психолог

 

 
Розділ ІV
Вивчення стану життєдіяльності дітей

Зміст контролю Вид контролю Групи Термін виконан-

ня

Форми підведення підсумків Відпові-

дальні

Вивчити стан організації життєдіяльності дітей середнього дошкільного віку відповідно до Базового компонента дошкільної освіти Комплексний Група середнього дошкільного віку

«Ромашка»

Січень До наказу

 

Завідувач,

вихователі-методисти

 

Вивчити стан організації життєдіяльності дітей молодшого дошкільного віку відповідно до Базового компонента дошкільної освіти Комплексний Група

молодшого дошкільного віку

«Сонечко»

Квітень До наказу

 

Завідувач,

вихователі-методисти

 

Особливості впровадження інноваційних технологій Тематичний Групи компенсу-

ючого типу

Листопад Довідка до педради Завідувач,

вихователі-методисти

 

Стан організації роботи з патріотичного виховання дошкільників Тематичний Групи старшого дошкільного віку Жовтень Довідка до педради Завідувач,

вихователі-методисти

 

Мовленнєва компетентність дітей молодшого дошкільного віку Тематичний Групи молодшого дошкільного   віку Січень Довідка до педради Завідувач,

вихователі-методисти

Підготовка до нового навчального року Оперативний Всі вікові групи Серпень До наказу Завідувач,

вихователі-методисти

Виконання інструкцій по охороні життя і здоров’я дітей Вибірковий Всі вікові групи Вересень,грудень,

березень, червень

Інформа-

ція на нараді при завідувачу

вихователі-методисти
Стан проведення свят, розваг, гурткової роботи Оперативний Музичні керівники, інструктор з фізичної культури Жовтень,грудень,

березень, травень

Інформа-

ція на нараді при завідувачу

Завідувач,

вихователі-методисти

Стан організації харчування Оперативно-наглядовий Харчоблок, комора, групи Щомісячно Інформа-

ція на нараді при завідувачу

Завідувач,

вихователі-методисти

МПК на заняттях з фізичної культури Оперативний Всі вікові групи Щомісяч

но

Інформа-

ція на

педгодину

Завідувач,

вихователі-методисти, лікар-педіатр

Рівень адаптованості дітей до умов дитячого садка Оперативний Групи раннього та молодшого віку Жовтень Інформа

ція на

педгодину

Завідувач,

вихователі-методисти

Стан ведення документації відповідно до Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах Оперативно-наглядовий Працівники закладу Вересень, квітень Інформа-

ція на нараді при завідувачу

Завідувач, вихователі-методисти

 

Стан звукової культури і граматичної будови мови у дітей у відповідності до віку Оперативний Групи середнього дошкільного віку Квітень Інформа-

ція на

педгодину

Вчителі-логопеди
Вивчення рівня обізнаності дітей, сформованості в них умінь і навичок відповідно до програмових вимог Оперативний Всі вікові групи Вересень,січень,

квітень

Інформа-

ція на

педраду

Завідувач, вихователі-методисти

 

Готовність дітей до навчання у школі Підсумковий Старші групи Квітень Інформа-

ція на

педраду

вихователі-методисти,

практик-

ний психолог

Вивчити рівень педагогічної майстерності та стан освітньо-виховної роботи вихователів, що атестуються, виконання рекомендацій щодо атестації Оперативний Всі

вікові групи

Щомісячно Інформа

ція на

педраду

Завідувач, вихователі-методисти

 

Виконання вимог нормативних документів, які регламентують діяльність дошкільного закладу Оперативний Всі

вікові групи

Щомісячно Інформа

ція на нараді при завідувачу

Завідувач, вихователі-методисти

 

Розділ V
Організаційно-педагогічна робота
5.1. Робота з батьками

Загальні батьківські збори
1.
І. Модернізація підходів у роботі з родинами та розвитку партнерських відносин між закладом та сім’єю.
Мета: спонукати батьків до об’єднання зусиль з педагогами для досягнення позитивних результатів у питаннях розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку.
1. Пріоритетні напрямки роботи з батьківською громадськістю.
2. Анкетування батьків «Інтереси, запити, думки батьків».
3. Міні лекція «Сім’я – головна ланка у вихованні особистості дитини».
4. «Батьківська скринька» – поради, пропозиції батьків.
5. Пам’ятка для батьків «Діти вчаться у життя».
6. Підсумки анкетування.

ІІ. Здоров’я дитини – багатство родини.
Мета: підвищити рівень усвідомлення батьками відповідальності за стан здоров’я своєї дитини
1. Диспут «Чи піклуєтесь ви про здоров’я дітей?»
2. Мозковий штурм «Здоров’я – це…».
3. Анкетування батьків.
4. Ділова гра «Весела перерва» (конкурс для батьків).
5. Вправа «Незакінчене речення».
6. Виставка дитячих малюнків «Ми здоровий спосіб життя».

2. Консультації для батьків
1. Що треба знати про ранній вік.
2. Руховий режим у дошкільному закладі.
3. Учіть дитину любити маму.
4. Не будуть невмійками, якщо…
5. Роль сім’ї у розвитку здорового малюка.
6. Знайдіть час для своєї дитини.
7. Безпека дитини – важлива соціально-педагогічна проблема сучасності.

3. Консультації спеціалістів для батьків
1. Як піклуватися про фізичне, психічне та соціальне здоров’я дитини?
2. Що таке «правильна вимова» або як навчити дитину розмовляти.
3. Родинні читання: відновимо добру традицію.
4. Чи притаманна дитині креативність. Розвиток творчих здібностей засобами музики у старших дошкільнят.
5. Здоров’я дитини – з власної родини.
6. Насильство в сім’ї: шляхи запобігання.
7. Психологічні проблеми харчування у дітей.
8. Чи готова Ваша дитина до школи?
9. Створюємо безпечний розвивальний простір дитини вдома.

4. Звіт завідувача перед батьками
5. Проведення Дня відкритих дверей у ДНЗ Квітень Завідувач
6. Соціально-педагогічний патронат сім’ї з дітьми дошкільного віку
– Облік дітей дошкільного віку мікрорайону закладу.
– Організація зустрічей батьків та дітей, які не відвідують дошкільний заклад з лікарем, практичним психологом, педагогами, вчителем – логопедом.
– Виготовлення листівок, візиток з інформацією про заклад, розсилка їх за адресами дітей.
– Робота консультативно-го пункту для батьків, діти яких не відвідують заклад.

7. Групові батьківські збори
Ранній вік
Проблеми адаптації дитини до умов дошкільного навчального закладу
Молодший вік
Завдання виховання та навчання дітей на 2016-2017 н. р. у світлі програми.
Особливості психологічного і фізичного розвитку малят 4-го року життя.
Середній вік
-Завдання виховання та навчання дітей на 2016-2017 н. р. у світлі програми.
-Особливості психологічного і фізичного розвитку дитини 5-го року життя
Старший вік
Батьківський всеобуч «Завдання виховання та навчання дітей на 2016 – 2017 навчальний рік у світлі програми».
Ранній вік
Розвиток предметних дій малюка як основна умова сенсорного розвитку
Молодший вік
Виховання самостійності дошкільників у процесі трудової діяльності
Середній вік
Обдарованість як норма дитячого розвитку
Старший вік
Конференція «Захист прав і достоїнств дитини в дошкільному закладі і сім’ї»
Вересень
Ранній вік
Круглий стіл «Криза трирічної дитини: становлення особистості».
Молодший вік
Самостійність: її межі та можливості.
Середній вік
Права дитини та обов’язки батьків (Конвенція про права дитини).
Старший вік
Дискусія з психологом «Формування життєвої компетентності дошкільника – умова успішного навчання в школі». Травень
5.2. Співпраця зі школою
Укласти угоди про співпрацю із Сумською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №24.
Екскурсія з дітьми випускних груп ДНЗ територією школи.
Круглий стіл «Особливості роботи з шестирічками в ДНЗ та школі. Як полегшити процес адаптації дошкільних умов».
Круглий стіл «Узгодження та затвердження плану взаємодії ДНЗ і ЗОШ на новий навчальний рік».
Зустрічі вчителів початкової школи з батьками вихованців старших груп на батьківських зборах.
Організація взаємовідвідування: уроків у першому класі вихователями.