План роботи

РІЧНИЙ
ПЛАН РОБОТИ
Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 13 «Купава»
Сумської міської ради
на 2018 – 2019 навчальний рік

Зміст плану

РОЗДІЛ І Аналіз роботи закладу за 2017-2018 навчальний рік
РОЗДІЛ ІІ Завдання на 2018-2019 навчальний рік та оздоровчий період
РОЗДІЛ ІІІ Методична робота з кадрами
3.1. Підвищення педагогічної майстерності
3.2. Удосконалення професійної творчості
3.3. Робота творчої групи
3.4.Самоосвіта
3.5. Педагогічні ради
3.6. Психолого-педагогічні консиліуми
3.7. Курсова перепідготовка та атестація педагогічних працівників
3.8. Діагностика, моніторингові дослідження
РОЗДІЛ ІV Вивчення стану організації життєдіяльності дітей
РОЗДІЛ V Організаційно – педагогічна робота
5.1.Робота з батьками
5.2. Співпраця зі школою
5.3. Взаємодія з установами, організаціями
5.4. Загальні заходи для дітей
РОЗДІЛ VІ Робота методичного кабінету
РОЗДІЛ VІІ Адміністративно-господарська діяльність
7.1. Загальні збори колективу
7.2. Наради при завідувачу
7.3. Украплення матеріально-технічної бази заклад
7.4. Заходи з пожежної безпеки
7.5. Заходи по охороні праці
7.6. Заходи з цивільного захисту
ДОДАТКИ
Медична робота
План проведення масових заходів, дійств музично-естетичного циклу
План спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів
План роботи учителів-логопедів
План роботи практичного психолога
Гурткова робота

Розділ І

Аналіз діяльності дошкільного навчального закладу
за 2017-2018 навчальний рік 

Стратегія розвитку закладу дошкільної освіти регламентується відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням «Про дошкільний навчальний заклад», Базовим компонентом дошкільної освіти і обраних освітніх програм змісту освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, нового Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджений наказом Міністрества охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), відповідно до листа  Міністерства освіти і науки України «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році».

Основним завданням колективу дошкільного навчального закладу «Купава» є розвиток, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дошкільників, забезпечення якісної підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі. Діти старшого дошкільного віку повинні досягти певного рівня розумового й емоційно – вольового розвитку, володіти розумовими операціями, вміти узагальнювати й диференціювати предмети і явища довкілля, планувати свою діяльність і здійснювати самоконтроль, тому діяльність колективу підпорядкована ефективній організації навчально – пізнавальної діяльності дошкільників, формуванню початків духовної культури дитини, поваги до державних символів та громадських цінностей, розширенню знань про природу рідного краю, народні ремесла, звичаї та традиції.

Головна мета дошкільної освіти – створити сприятливі умови для особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності. Тому пріоритетним напрямком діяльності закладу був обраний  еколого – валеологічний. Саме в нашому закладі природа відкривається перед дитиною як жива лабораторія, де можна спостерігати і вивчати життя її мешканців, як відповідна школа, в якій успішно можна оволодіти елементарними правилами поведінки, вміннями та навичками розумного використання природи, примноження та охорони її багатства.

У  2017 – 2018  навчальному  році  дошкільний  заклад відвідувало  389 дітей. У закладі  функціонувало 14  груп. Із них:  3 групи раннього  віку,  2  групи  молодшого  дошкільного  віку,   3 групи  середнього дошкільного  віку, 4 групи старшого дошкільного віку, 2 групи компенсуючого типу.

Згідно із запитами батьків за 10,5- годинним режимом працювали 13 груп, за 12-годинним – 1 група.

Навчально-виховний процес у дошкільному закладі забезпечували 32 педагогічних працівники, у тому числі: завідувач, 2 вихователі-методисти,           2 учителі – логопеди, 1 практичний психолог, 2 музичних керівники,                 1 інструктор з фізкультури, 23 вихователі.

Підвищення рівня професійної компетентності педагогів – складна і копітка робота, найважливішою формою якої є атестація педагогічних працівників, що стимулює цілеспрямоване, безперервне підвищення рівня професійної майстерності педагога, розвитку творчої ініціативи та росту його професійної компетентності. Атестація педагогічних працівників – одне з основних завдань управлінської діяльності адміністрації, яке зосереджене на створенні умов для якісного та успішного проведення атестації та активізації розвитку     творчої професійної діяльності педагогів, розвитку креативного потенціалу та підвищення їхньої фахової компетентності, посилення відповідальності за результати навчання й виховання дітей.  Атестація дає змогу виявити здатність та бажання педагогів до самоосвіти, самовдосконалення, підвищення результативності роботи.

З метою виявлення професійного розвитку педагогів та їх професійної майстерності, атестація педагогів здійснювалась на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності педагогічних працівників шляхом проведення аналізу освітньо-виховного процесу: перегляди відкритих занять, режимних моментів, роботи з батьками тощо. Згідно з графіком проведення атестації вивчалася система роботи вихователів, проводились співбесіди з педагогами з питань самоосвітньої діяльності, вивчалась документація, аналізувався  рейтинг серед колег, вихованців, батьків. Педагогічні працівники залучались до активних форм методичної роботи: виступи на педагогічних радах, участь у семінарах. За підсумками атестації в 2018 році педагоги закладу дошкільної освіти мають такі кваліфікаційні категорії: «спеціаліст першої категорії» – вихователь – Радченко Н.М. (присвоєння), «спеціаліст першої категорії» – вихователь Майстренко С.Ю. (підтвердження).

Багатим досвідом роботи з організації літнього оздоровлення поділилася вихователь-методист нашого закладу Шабер Наталія – «Методичний супровід організації та проведення літнього оздоровлення в закладах дошкільної освіти». На обласному науково-методичному семінарі «Організація літнього оздоровлення в закладах дошкільної освіти», який відбувся на базі відділу освіти Білопільської районної державної адміністрації, для спеціалістів управлінь (відділів) освіти, методистів дошкільної освіти районних (міських) методичних кабінетів та ОТГ.

Педагоги на чолі із завідувачем Слюсар А.С. у цьому році пройшли сертифікований 16-годинний курс підвищення кваліфікації «Використання хмарних сервісів Microsoft у навчальному процесі». Неодноразово завідувач Слюсар А.С. була активним учасником онлайн-веббінарів, організованих ТОВ «Міжнародний центр фінансово-економічного розвитку- Україна».

Педагоги стали активними учасниками П’ятих обласних читань з Гуманної Педагогіки, які проходили на базі Лебединського педагогічного училища з проблеми «Сім’я – лоно культури людства».

На Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційне педагогічне проектування в умовах реформування освіти», що проходила 30.11.2017 в Сумському ОІППО була представлена виставка та проведений майстер-клас «Дивосвіт паперової витинанки» вихователем Бідною С.П.

Педагоги садочка представили змістовні та яскраві методичні розробки  на ІX Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті». За активну участь заклад був відзначений дипломом від Національної академії педагогічних наук України, Міністерства освіти і науки України, Державного національного університету “Інститут модернізації змісту освіти”.

Заклад дошкільної освіти презентував досвід роботи з художньо-естетичного напряму на Дев’ятій Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2018».

Спеціалісти закладу освіти брали активну участь у роботі науково-практичних семінарів, науково-педагогічних конференцій, які проходили  на базі Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка та СОІППО: «Нетрадиційні методи у логопедії», «Розвиток особистісно-професійної компетентності педагогів для реалізації проблеми «Навчальний заклад – територія здоров’я», «Фітнес-школа», «Освіта і здоров’я», «Значення ігрової діяльності в розвитку дитини дошкільного віку».

Висвітлення роботи закладу у пресі, у фахових виданнях є характерною рисою створення іміджу закладу.

Редакція журналу «Дошкільне виховання» та його додатків «Палітра педагога» і «Джміль» у 2018 висловили подяку за кращу і найґрунтовнішу анкету вихователю-методисту Кривушенко Т.Д.

Неодноразово педагоги дошкільного навчального закладу ділилися власним досвідом роботи з дітьми та батьками на сторінках газети «Педагогічне перо» Інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради. Були розміщені наступні публікації: «Цілющими стежинами теплого літа» (авт. Завідувач Слюсар А.С.), «Добрі справи для найменших» (авт. завідувач Слюсар А.С.).

У газеті СОІППО «Педагогічна трибуна» надрукована стаття «Використання мнемотехнічних методів та прийомів на логопедичних заняттях» учителя-логопеда Старостенко В.А.

У Всеукраїнській газеті для керівників із дошкільної освіти різних рівнів «Дитячий садок. Управління» була надрукована стаття вихователя-методиста Шабер Н.О. «Літнє оздоровлення в ЗДО».

Події благодійної ярмарки в рамках проекту «Не будь байдужим, коли чотирилапі у біді» транслювалися телеканалом UA: Суми під час телевізійного випуску «На часі новини».

  Програмне та психолого-методичне забезпечення педагогічного процесу відповідало меті і пріоритетним завданням діяльності закладу. Протягом року колектив перебував у творчому пошукові щодо розв’язання основних завдань:

1.Формувати лідерський потенціал дошкільників на основі цілеспрямованого вироблення у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з дорослими і дітьми;

2.Забезпечувати системний, творчий підхід у використанні педагогами в роботі інноваційних та сучасних інформаційних технологій з логіко-математичного розвитку та соціально-економічного виховання;

3.Поглиблювати роботу з національно-патріотичного виховання дошкільників на основі ознайомлення дітей з природою рідного краю;

4.Спрямовувати ефективну організацію фізкультурно-оздоровчої роботи на формування ціннісного ставлення та зміцнення фізичного і психічного здоров’я у дошкільників.

Упродовж року вихователями-методистами Шабер Н.О., Кривушенко Т.Д. методична робота та робота методичного кабінету проводилась таким чином, щоб сформувати професійну компетенцію, збагатити інтереси, задовольнити духовні і професійні потреби педагогів. Щоб задовольнити духовні і професійні потреби педагогів щодо організації освітнього процесу в закладі, були використані різноманітні форми методичної роботи з педагогічними кадрами, як то: педагогічні ради, модеративні семінари, семінари-практикуми, панорами професійної творчості, методичні об’єднання, тренінги, ділові ігри, конкурси, виставки, консультації, школи передового досвіду тощо.

  Методична служба базувалася на досягненнях науки, перспективного педагогічного досвіду кращих педагогів і була спрямована на підвищення компетентності та професійної майстерності кожного педагога. Реалізація виконання завдань аналізувалася під час проведення засідань педагогічних рад, де розглядалися актуальні питання: «Розумна гімнастика» – універсальний метод розвитку та оздоровлення дошкільників», «Подолання дитячих страхів та невпевненості під час проведення ігор-розваг спортивного характеру», «Виховання любові до рідної природи – основа становлення життєвої компетентності дошкільника», «Формування уявлень про об’єкти і явища природи дітей старшого дошкільного віку» тощо.

        Усі педагогічні ради проводились у нетрадиційній сучасній формі з використанням мультимедійної системи, інтерактивних форм роботи з кадрами. На педагогічних радах передовим педагогічним досвідом ділилися вихователі-методисти закладів дошкільної освіти №1 «Ромашка» Віра Гладун,  ЗДО№8 «Космічний» – Наталія Зайченко. У новому форматі була проведена педагогічна рада «Здорова дитина – багатство країни. Фізична культура як засіб зміцнення здоров’я дітей», на яку був запрошений гуру з йоги, що сприяло розвитку творчості учасників освітнього процесу, ініціативи, винахідливості, оволодінню вміннями використання інформаційно-комунікаційних технологій. Виступи  педагогів – учасників засідань (Якуба Я.В., Ткаченко Г.П., Вєліканова Т.О., Майстренко С.Ю., Мокренко О.О., Радченко Н.М., Кривушенко Т.Д.) характеризувалися діловитістю, конкретністю, підкріплені власним досвідом роботи з дітьми, науковим обґрунтуванням, підготовкою змістовних презентацій. До кожного засідання педагогічної ради були організовані виставки новинок науково-методичної літератури, узагальнені матеріали передового педагогічного досвіду працівників закладу. Варто зазначити, що виконання рішень педагогічних рад постійно трималося на контролі в адміністрації, педагоги творчо та креативно з усією відповідальністю поставилися до їх виконання.

  У системі проходило інформування педагогів про нові досягнення психолого-педагогічної науки, передової педагогічної практики, нові технології здійснення освітнього процесу. Постійно здійснювався огляд новинок педагогічної та методичної літератури. Дієвими та корисними були для педагогів тематичні виставки методичної літератури з різних напрямків освітньої роботи. Корисною та необхідною інформацією для педагогічних працівників систематично і своєчасно поповнювалися рубрики  «Методичного вісника». Вихователями-методистами створені картотеки наявних аудіо- та відеоматеріалів, збільшилася кількість презентацій, які спрямовані на реалізацію завдань Базового компонента. Методичний кабінет збагатився розробками конспектів занять з використанням елементів системи Марії Монтессорі для дітей раннього віку, матеріалами проектної діяльності з дітьми старшого дошкільного віку та їхніми батьками. Забезпечувався системний підхід до організації методичної роботи, яка ефективно та якісно була спрямована на надання педагогам дієвої допомоги та всебічного сприяння участі педагогів закладу освіти у міських, обласних та Всеукраїнських методичних заходах.

Методичні матеріали та розробки з досвіду роботи педагогів закладу були рецензовані та рекомендовані до друку і використання в освітньому процесі закладів дошкільної освіти фахівцями Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка:

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами носить діагностично-прогностичний характер, базується на глибокому аналізі роботи при проведенні навчально-виховного процесу. Діагностування педагогів проводиться систематично за допомогою анкет, картосхем морально-педагогічного клімату в колективі. Цьому питанню постійно приділяється велика увага, що дозволяє вчасно коректувати і надавати методичну допомогу у розв’язанні проблемних завдань, у визначенні її форм.

Для педагогів проводились змістовні колективні та індивідуальні консультації: «Створення інтегрального середовища в освітньому просторі ДНЗ», «Емоційно-розвивальне середовище-емоційні «намистинки» для маленької дитинки», «Використання мультимедійних презентацій в освітньо-виховній роботі з дітьми» тощо. Вихователями-методистами до кожної консультації були розроблені і надані для практичного використання методичні рекомендації.

Важливою й найефективнішою формою методичної роботи з вихователями стало проведення відкритих занять до різних методичних форм роботи з кадрами. Педагогами Леон В.В., Олійник В.О., Радченко Н.М., Самофалова О.А. були якісно підготовлені та проведені відкриті заняття, які відповідають сучасним вимогам, з використанням інноваційних технологій. Дана форма роботи дала можливість педагогам теоретично та практично оволодівати самоаналізом та дискутувати щодо використання форм та методів освітньо-виховної роботи з дітьми, збагатити свій власний досвід.

Одним із провідних напрямів методичної роботи є підвищення професійної майстерності молодих спеціалістів, розвиток їхніх творчих здібностей. Для них працювала школа педагога-початківця «Шлях до майстерності», де молоді спеціалісти – вихователі брали активну участь у діловій грі «Індивідуальні передумови успішної діяльності вихователя з дошкільнятами», «Термінологічний ланцюжок», засіданнях круглого столу «Дитячий садок – школа моральності»; удосконалювали свої професійні можливості під час інтерактивної гри «Відкритий мікрофон».

        Молоді спеціалісти Мокренко О.О., Антоненко Т.А., Олійник В.О. брали активну участь у засіданні педагогічної ради на тему: «Фізична культура як засіб зміцнення здоров’я дітей», під час якої презентували свої доповіді з досвіду роботи, виготовили змістовні та корисні   пам’ятки для батьків з проблеми формування здорового способу життя дошкільників. Вихователі початківці були активними учасниками школи молодого вихователя закладу освіти «Шлях до майстерності», де детально познайомилися з такими питаннями: «Перспективне планування освітньої роботи», «Дитячий садок – школа моральності», «Індивідуальні передумови успішної діяльності вихователям з дошкільниками». Молоді педагоги відвідували відкриті форми роботи з дітьми. Слід відзначити, що педагоги Олійник В.О. та Самофалова О.А. представили свою роботу з дітьми на загал колег у формі відритого перегляду. Така плідна робота молодих спеціалістів у майбутньому дасть якісну результативність досягнень вихованців та особистого професійного зростання.

Розділ ІІ

Завдання діяльності педагогічного колективу

 на 2018-2019 навчальний рік

На виконання  Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положення  Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, виходячи з аналізу роботи дошкільного навчального закладу за 2017-2018 н. р., враховуючи підсумки освітньої роботи за минулий рік, педагогічний колектив дошкільного навчального закладу спрямовує свою діяльність у навчальному році на вирішення наступних завдань:

Розділ ІІІ
Методична робота з кадрами
3.1. Підвищення педагогічної майстерності

Модеративний семінар «Формування творчої особистості дитини засобами мистецтва»

Мета: стимуляція   вироблення  стратегії  і тактики  створення  у закладі дошкільної освіти сприятливих умов для творчого розвитку дошкільника.

Консультації:

1.Педагогічний супровід художньо-продуктивної діяльності: ігрові методи та прийоми

2.Ігри з дітьми в переоід адаптації

3.Наступність дитячого садка і школи: налагоджуємо взаємодію

4.Застосування квестової технології на заняттях з математики

5.Методи та прийоми словотворення, які стимулюють дітей до прояву пізнавальної активності

6.Тайм-менеджмент для професійного зростання педагога

7.Інтеграція медіаосвіти в освітній процес закладу дошкільної освіти

8.Бізіборд – розвивальна дошка для дошкільників

Відкриті перегляди:

До педагогічної ради

«Оптимізація освітнього процесу соціальної інтеграції дітей дошкільного віку засобами медіаосвіти»

 Бінарне заняття із застосуванням ейдетики та ІКТ «Медіа-просторами країни Мультляндії»

Інтегроване заняття з пріоритетом мовлення на основі використання ТРВЗ «Загублені кольори»

«Тенденції сучасного розвитку дошкільної та початкової освіти в умовах реформування на засадах Концепції Нової української школи»

Інтегроване заняття з пріоритетом мовленнєвого розвитку

«З книжкою ми друзі назавжди»

Комплексне заняття з основ етикету спілкування і взаємин «Посмішка- дзеркало душі»

До модеративного семінару «Формування творчої особистості дитини засобами мистецтва»

Заняття з пріоритетом художньо-продуктивної діяльності

«Хай веселка в небі сяє, в мирі жити нас навчає».

 

Школа молодого вихователя «Шлях до майстерності»

Засідання 1.
1. Ознайомлення з нормативно-правовими документами в системі дошкільної освіти.
2. Напрям діяльності ДНЗ, вимоги педагогічної етики, традиції тощо.
3. Мікродослідження з теми «Запити і потреби нових педагогічних працівників».
4. Діагностування педпрацівників з метою визначення рівня їх підготовленості, запитів, інтересів, можливостей.
Засідання 2.
1.Перспективне планування освітньо-виховної роботи.
2. Ділова гра «Індивідуальні передумови успішної діяльності вихователя з дошкільнятами».
Засідання 3.
1. Інтерактивна гра «Відкритий мікрофон».
2. Ділова гра «Термінологічний ланцюжок».
3. Перегляд документації педагога.
Засідання 4.
1. Круглий стіл «Дитячий садок – школа моральності».
2. Творчий портрет вихователя.
Самоосвіта
1.Обговорення новинок науково-методичної літератури, періодичних видань
2.Взаємовідвідування занять між колегами
3.Ведення щоденників самоосвіти
4.Проведення презентацій творчих знахідок педагогів
5.Проведення організаційних нарад із метою ознайомлення з нормативно-правовими документами, державними стандартами в системі дошкільної освіти.

Педагогічні ради

І

1.       Завдання діяльності пед. колективу на 2018-2019 н.р.

1.1       Аналіз освітньої роботи ЗДО за 2017-2018 н. р. та пріоритетні напрямки роботи колективу  на 2018-2019 навчальний рік.

1.2       Підсумки роботи галузі «Освіта» за 2017-2018 навчальний рік.

1.3       Ознайомлення із матеріалами серпневої конференції педагогічних працівників 2018 року.

1.4       Обговорення Листа МОН України від  від 13.06.2018  № 1/9-386 «Про особливості організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році».

2.Вивчення та затвердження видів і форм планування освітньої роботи:

2.1.Затвердження річного плану роботи закладу на 2018-2019 навчальний рік.

2.2.Затвердження плану роботи творчої групи.

2.3.Обговорення та затвердження програм, за якими буде працювати колектив, єдиної форми планування педагогів, розподілу занять, переліку додаткової документації педагогів і навантаження педагогічного та медичного персоналу.

2.4.Затвердження програм та графіків роботи гуртків.

2.5.Затвердження режиму роботи закладу.

2.6.Затвердження плану наступності у роботі дошкільного закладу і школи.

3.Підсумки літнього оздоровчого періоду. Обговорення та затвердження плану роботи на оздоровчий період 2019 року.

4.План заходів щодо роботи з дітьми, які не відвідують дошкільний заклад.

5.Затвердження єдиного дня проведення педагогічних годин.

6.Презентація новинок методичної літератури і посібників.

ІІ

Оптимізація освітнього процесу соціальної інтеграції дітей дошкільного віку засобами медіосвіти.

1.Виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2.Методичний лекторій «Місце комп’ютерних технологій у освітньому процесі закладу дошкільної освіти».
3.Застосування мадіадидактичних та технічних засобів у роботі з дітьми груп компенсуючого типу. Презентація посібника «Цифровий кейс «Подорож країною ІКТ».

4. Психологічні осбливості сучасного дошкільника, який живе в умовах комп’ютеризації.

5.Брифінг «Практична реалізація комп’ютерних технологій у професійній діяльності педагога»

6.Ділова гра «Акваріум»

7.Презентація мідіапродуктів створених педагогами і дітьми.

8.Довідка «Стан освітньої роботи з використання інноваційних технологій на засадах застосування технічних і медіадидактичних засобів».

ІІІ

Тенденції сучасного розвитку дошкільної та початкової освіти в умовах реформування на засадах Концепції Нової української школи

1.Виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2.Формування в закладі дошкільної освіти передумов успішного навчання в школі.

3.Базові якості особистості дитини, набуті у дошкільному віці – основа формування ключових компетент-ностей дітей у початковій школі.

4.Квест-технологія – передумова розвитку пізнавальної компетентності дітей старшого дошкільного віку.

5.Методичний онлайн-міст «Створення фундаменту успішної дитини через діалог у процесі активізувального спілкування».

6.Аукціон педагогічних ідей «Презентація реалізації діяльнісного підходу через введення в освітній процес різних видів дитячої діяльності» (з досвіду роботи).

7.Батьківський авторитет та його роль у підготовці дошкільника до навчання в школі (з досвіду родинного виховання)

8.Створення психологічно комфортних умов для сприйняття дитиною нової соціальної ролі школяра.

7.Довідка «Стан організації освітньої роботи щодо забезпеченя наступності між школою та закладом дошкільної освіти».

ІV

Підсумки роботи за 2018 – 2019 навчальний рік.

1.Виконання рішень попередньої педагогічної ради.

2.Аналіз виконання завдань річного плану.

3.Аналіз рівня засвоєння дітьми знань, умінь і навичок у 2018-2019 навчальному році.

4.Аналіз стану фізкультурно-оздоровчої роботи. Стан  захворюваності дітей за навчальний рік.

5.Результати роботи творчих груп.

6.Обговорення пріоритетних завдань роботи ДНЗ на 2019-2020 навчальний рік та індивідуальних завдань педагогам.

7.Творчі звіти педагогів про результати освітньо-виховної роботи з дітьми у 2018-2019 н.р..

8.Робота закладу у літній оздоровчий період 2019 р.

Психолого-педагогічні консиліуми

Адаптація дітей раннього віку до умов дошкільного закладуПсихолого-педагогічний супровід дітей з вадами мовлення

Підготовка дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі

3.7. Курсова перепідготовка

та атестація педагогічних працівників

 

з/п

Назва заходу Термін виконання Відповідальний Відмітка

про виконання

Атестація
1. Видати наказ по ДНЗ:

«Про затвердження атестаційної комісії на 2018/2019 н. р.»

До

20.09.2017

Завідувач

Слюсар А.С.

2. Скласти план засідань атестаційної комісії на 2018/2019 н. р. Вересень Завідувач

Слюсар А.С.

3. Затвердити списки педагогічних працівників, які атестуються До

20 жовтня

Вихователь-методист

Моісеєнко Н.О.

4. Затвердити графік роботи атестаційної комісії До

20 жовтня

Вихователь-методист

Моісеєнко Н.О.

5. Вивчити систему роботи  педагогів, що атестуються у 2018-2019 н. р. Протягом року Члени атестаційної комісії
6. Провести атестацію педагогічних працівників:

Майстренко С.М., Радченко Н.М.

Березень Завідувач

Слюсар А.С.

7. Ознайомити атестованих і педагогічний колектив з результатами атестації Квітень Завідувач

Слюсар А.С.

 

 

 

3.8. Діагностика, моніторингові дослідження

з/п

Назва заходу Термін виконання Відповідальний Відмітка

про виконання

1. Діагностика

Рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку за основними освітніми лініями Базового компонента дошкільної освіти

Жовтень,

січень,

травень

Вихователь-методист, вихователі груп старшого дошкільного віку,

практичний психолог

 
2. Моніторинг

·       рівня розвитку дітей раннього віку

·       рівня розвитку дітей молодшого дошкільного віку

·       рівня розвитку дітей середнього дошкільного віку

·       рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку

 

 

Жовтень

січень,

травень

 

Вихователь-методист, вихователі груп раннього та дошкільного віку,

практичний психолог

 

 
Розділ ІV
Вивчення стану життєдіяльності дітей

Зміст контролю Вид контролю Групи Термін виконан-

ня

Форми підведення підсумків Відпові-

дальні

Вивчити стан організації життєдіяльності дітей середнього дошкільного віку відповідно до Базового компонента дошкільної освіти Комплексний Група середнього дошкільного віку

«Ромашка»

Січень До наказу

 

Завідувач,

вихователі-методисти

 

Вивчити стан організації життєдіяльності дітей молодшого дошкільного віку відповідно до Базового компонента дошкільної освіти Комплексний Група

молодшого дошкільного віку

«Сонечко»

Квітень До наказу

 

Завідувач,

вихователі-методисти

 

Особливості впровадження інноваційних технологій Тематичний Групи компенсу-

ючого типу

Листопад Довідка до педради Завідувач,

вихователі-методисти

 

Стан організації роботи з патріотичного виховання дошкільників Тематичний Групи старшого дошкільного віку Жовтень Довідка до педради Завідувач,

вихователі-методисти

 

Мовленнєва компетентність дітей молодшого дошкільного віку Тематичний Групи молодшого дошкільного   віку Січень Довідка до педради Завідувач,

вихователі-методисти

Підготовка до нового навчального року Оперативний Всі вікові групи Серпень До наказу Завідувач,

вихователі-методисти

Виконання інструкцій по охороні життя і здоров’я дітей Вибірковий Всі вікові групи Вересень,грудень,

березень, червень

Інформа-

ція на нараді при завідувачу

вихователі-методисти
Стан проведення свят, розваг, гурткової роботи Оперативний Музичні керівники, інструктор з фізичної культури Жовтень,грудень,

березень, травень

Інформа-

ція на нараді при завідувачу

Завідувач,

вихователі-методисти

Стан організації харчування Оперативно-наглядовий Харчоблок, комора, групи Щомісячно Інформа-

ція на нараді при завідувачу

Завідувач,

вихователі-методисти

МПК на заняттях з фізичної культури Оперативний Всі вікові групи Щомісяч

но

Інформа-

ція на

педгодину

Завідувач,

вихователі-методисти, лікар-педіатр

Рівень адаптованості дітей до умов дитячого садка Оперативний Групи раннього та молодшого віку Жовтень Інформа

ція на

педгодину

Завідувач,

вихователі-методисти

Стан ведення документації відповідно до Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах Оперативно-наглядовий Працівники закладу Вересень, квітень Інформа-

ція на нараді при завідувачу

Завідувач, вихователі-методисти

 

Стан звукової культури і граматичної будови мови у дітей у відповідності до віку Оперативний Групи середнього дошкільного віку Квітень Інформа-

ція на

педгодину

Вчителі-логопеди
Вивчення рівня обізнаності дітей, сформованості в них умінь і навичок відповідно до програмових вимог Оперативний Всі вікові групи Вересень,січень,

квітень

Інформа-

ція на

педраду

Завідувач, вихователі-методисти

 

Готовність дітей до навчання у школі Підсумковий Старші групи Квітень Інформа-

ція на

педраду

вихователі-методисти,

практик-

ний психолог

Вивчити рівень педагогічної майстерності та стан освітньо-виховної роботи вихователів, що атестуються, виконання рекомендацій щодо атестації Оперативний Всі

вікові групи

Щомісячно Інформа

ція на

педраду

Завідувач, вихователі-методисти

 

Виконання вимог нормативних документів, які регламентують діяльність дошкільного закладу Оперативний Всі

вікові групи

Щомісячно Інформа

ція на нараді при завідувачу

Завідувач, вихователі-методисти

 

Розділ V
Організаційно-педагогічна робота
5.1. Робота з батьками

Загальні батьківські збори
1.
І. Модернізація підходів у роботі з родинами та розвитку партнерських відносин між закладом та сім’єю.
Мета: спонукати батьків до об’єднання зусиль з педагогами для досягнення позитивних результатів у питаннях розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку.
1. Пріоритетні напрямки роботи з батьківською громадськістю.
2. Анкетування батьків «Інтереси, запити, думки батьків».
3. Міні лекція «Сім’я – головна ланка у вихованні особистості дитини».
4. «Батьківська скринька» – поради, пропозиції батьків.
5. Пам’ятка для батьків «Діти вчаться у життя».
6. Підсумки анкетування.

ІІ. Здоров’я дитини – багатство родини.
Мета: підвищити рівень усвідомлення батьками відповідальності за стан здоров’я своєї дитини
1. Диспут «Чи піклуєтесь ви про здоров’я дітей?»
2. Мозковий штурм «Здоров’я – це…».
3. Анкетування батьків.
4. Ділова гра «Весела перерва» (конкурс для батьків).
5. Вправа «Незакінчене речення».
6. Виставка дитячих малюнків «Ми здоровий спосіб життя».

2. Консультації для батьків
1. Що треба знати про ранній вік.
2. Руховий режим у дошкільному закладі.
3. Учіть дитину любити маму.
4. Не будуть невмійками, якщо…
5. Роль сім’ї у розвитку здорового малюка.
6. Знайдіть час для своєї дитини.
7. Безпека дитини – важлива соціально-педагогічна проблема сучасності.

3. Консультації спеціалістів для батьків
1. Як піклуватися про фізичне, психічне та соціальне здоров’я дитини?
2. Що таке «правильна вимова» або як навчити дитину розмовляти.
3. Родинні читання: відновимо добру традицію.
4. Чи притаманна дитині креативність. Розвиток творчих здібностей засобами музики у старших дошкільнят.
5. Здоров’я дитини – з власної родини.
6. Насильство в сім’ї: шляхи запобігання.
7. Психологічні проблеми харчування у дітей.
8. Чи готова Ваша дитина до школи?
9. Створюємо безпечний розвивальний простір дитини вдома.

4. Звіт завідувача перед батьками
5. Проведення Дня відкритих дверей у ДНЗ Квітень Завідувач
6. Соціально-педагогічний патронат сім’ї з дітьми дошкільного віку
– Облік дітей дошкільного віку мікрорайону закладу.
– Організація зустрічей батьків та дітей, які не відвідують дошкільний заклад з лікарем, практичним психологом, педагогами, вчителем – логопедом.
– Виготовлення листівок, візиток з інформацією про заклад, розсилка їх за адресами дітей.
– Робота консультативно-го пункту для батьків, діти яких не відвідують заклад.

7. Групові батьківські збори
Ранній вік
Проблеми адаптації дитини до умов дошкільного навчального закладу
Молодший вік
Завдання виховання та навчання дітей на 2018-2019 н. р. у світлі програми.
Особливості психологічного і фізичного розвитку малят 4-го року життя.
Середній вік
-Завдання виховання та навчання дітей на 2018-2019 н. р. у світлі програми.
-Особливості психологічного і фізичного розвитку дитини 5-го року життя
Старший вік
Батьківський всеобуч «Завдання виховання та навчання дітей на 2018 – 2019 навчальний рік у світлі програми».
Ранній вік
Розвиток предметних дій малюка як основна умова сенсорного розвитку
Молодший вік
Виховання самостійності дошкільників у процесі трудової діяльності
Середній вік
Обдарованість як норма дитячого розвитку
Старший вік
Конференція «Захист прав і достоїнств дитини в дошкільному закладі і сім’ї»
Вересень
Ранній вік
Круглий стіл «Криза трирічної дитини: становлення особистості».
Молодший вік
Самостійність: її межі та можливості.
Середній вік
Права дитини та обов’язки батьків (Конвенція про права дитини).
Старший вік
Дискусія з психологом «Формування життєвої компетентності дошкільника – умова успішного навчання в школі». Травень
5.2. Співпраця зі школою
Укласти угоди про співпрацю із Сумською загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів №24.
Екскурсія з дітьми випускних груп ДНЗ територією школи.
Круглий стіл «Особливості роботи з шестирічками в ДНЗ та школі. Як полегшити процес адаптації дошкільних умов».
Круглий стіл «Узгодження та затвердження плану взаємодії ДНЗ і ЗОШ на новий навчальний рік».
Зустрічі вчителів початкової школи з батьками вихованців старших груп на батьківських зборах.
Організація взаємовідвідування: уроків у першому класі вихователями.