Моніторинг як одна із складових управління ДНЗ

РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ У 2019-2020 Н.Р.

Підвищення конкурентоспроможності  кожного ЗДО пов’язане з його здатністю задовольнити не тільки наявні, але й прогнозовані вимоги батьків-споживачів, вивчення яких має бути одним із напрямів діяльності в системі менеджменту якості і маркетингу дошкільного навчального закладу. У зв’язку з цим у дошкільному закладі проведені моніторингові дослідження аналізу рівня обізнаності, вмінь та вправності дітей, відповідно до вимог Базового компонента та освітньої програми для дітей старшого  та середнього дошкільного віку “Впевнений старт” та програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». За основу моніторингового дослідження в групах, які працюють за програмою “Українське дошкілля” педагоги закладу використовували моніторинг роздроблений творчою групою вихователів-методистів міста Суми. Слід відзначити, що вихователем-методистом садочка був розроблений моніторинг для груп середнього та старшого дошкільного віку, які працюють за освітньою програмою “Впевнений старт”.

Дослідження проводилися на початку навчального року (вересень-жовтень, 2019), І півріччя (січень-лютий, 2020) та дистанційно (травень, 2020). Але слід відзначити, що у зв’язку з уведенням карантинного стану педагоги проводили моніторингові долідження в кінці навчального року на основі онлайн-опитування батьків, онлайн-завдань для дітей, які дали змогу дати об’єктивну оцінку досягнутому рівню розвитку вихованців.

Аналіз моніторингових досліджень за навчальний рік показав, що кількість дітей раннього віку, які мають високий рівень сенсорного розвитку збільшилась у порівнянні з початком навчального року на 13%, дітей зі середнім рівнем – на 20%, дітей із початковим рівнем розвитку зменшилася на 15%. Підвищення рівня засвоєння програмового матеріалу з мовленнєвої діяльності, ознайомлення з довкіллям та природою складає 18%. Діти достатнього рівня орієнтуються в найближчому оточенні. Потребує подальшого вдосконалення робота з розвитку мовлення, а саме приділення більшої уваги звуковимові малюків та поєднання окремих фразових сполучень у речення. Багато понять залишаються в пасивному словнику дітей, тому в порівнянні з попередньою діагностикою (2018-2019 н.р.) з різних розділів програми спостерігаються, в середньому, незначні зміни. На недостатньому рівні залишаються розвиток дрібної моторики, тому показники з образотворчої діяльності на середньому рівні.

У групах молодшого дошкільного віку (у порівнянні з вереснем 2019 р.), І півріччя навчального року та результатами на кінець навчального року рівень засвоєння знань програми з розвитку мовлення має такі показники:

Підвищенню кількісного та якісного освітніх показників сприяла робота груп “Бджілка”, “Пролісок” та “Ромашка” за освітньою програмою “Впевнений старт”, яка окреслює оптимальний комплекс розвивальних, виховних, навчальних функцій і змістових напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей середнього дошкільного віку. У зазначених групах  кількість дітей початкового рівня розвитку зменшилася за всіма розділами програми на 10 %. Показники засвоєння освітньої лінії «Мовлення дитини», «Дитина в соціумі» та «Дитина у природному довкіллі» в середньому на 15 %. Спостерігається позитивна динаміка у засвоєнні програмового матеріалу з освітньої лінії «Дитина в світі культури» – в середньому – 10 %.  Вивчення показників оволодіння дітьми  основними рухами з фізичної культури показало, що всі діти опанували м’язово-руховою вправністю.

Показники з освітньої лінії «Дитина в соціумі» також набули змін – рівень засвоєння програмового матеріалу підвищився в середньому на 45%. Більшість дітей з початковим рівнем логіко-математичної компетентності виявили середній рівень, на 30% збільшилась кількість дітей достатнього рівня, залишилась незначна кількість з початковим рівнем дітей у групі «Пролісок» – 9%. Заслуговують на увагу якісні показники опанування дітьми основними рухами з фізичної культури – у порівнянні з показниками попереднього року в молодших групах підвищився загальний рівень опанування основними рухами в середньому на 25%.

Узагальнюючи результати обстеження провідних компетентностей дітей старшого дошкільного віку, а саме:  комунікативна (спілкування з однолітками та дорослими), здоров’язберігальна, пізнавально-дослідницька, мовленнєва, ігрова, художньо-естетична, господарсько-побутова (трудова) діяльність. Слід зазначити, що у групах старшого дошкільного віку “Фіалка”, “Лілія”, “Калинка” та “Барвінок” враховуючи показники онлайн-досліджень, які були здійснені в травні місяці  можна зробити висновок, що зі 112 обстежених дітей – усі (100%) готові до навчання в новій українській школі (НУШ). Діти зрілі у фізіологічному й соціальному відношенні, засвоїли програму, мають певні емоційно-вольові навички, володіють розумовими операціями, вміють узагальнювати, диференціювати предмети і явища довкілля, планувати свою діяльність і здійснювати самоконтроль, позитивно ставляться до навчання. Обстеження стану готовності дітей до шкільного навчання показало, що діти-випускники мають: на достатньому рівні (86%) розвинуті психічні процеси, добрі потенційні можливості щодо розвитку пізнавальних процесів; достатній (84%) і середній (15%) рівні працездатності; достатній (45%) і середній (62%) рівні розумової активності; сформовані навички навчальної діяльності (85%); діти мають достатній і середній рівні саморегуляції і самостійності, вміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді та відповіді однолітків; на достатньому рівні розвинуті дії мислення: класифікація, абстрагування. Але слід зазначити – 23% дітей-випускників мають порушення у звуковимові, що знизило результати засвоєння розділів програми з навчання мови, які становлять середній рівень – 44% ; у дітей-випускників сформована мотивація на шкільні види діяльності – 87%, внутрішня позиція учня – група «Фіалка» – 88%, група «Лілія» – 89%, «Калинка» – 75%, «Барвінок» – 75%. Слід відмітити, хороші результати, які показали вихованці груп “Фіалка” та “Лілія”, що організували освітню діяльність за освітньою програмою для дітей старшого дошкільного віку “Впевнений старт”.

За результатами комплексної діагностики рівня психологічної готовності до шкільного навчання (проведеної бесіди А.Керна – І.Йєрасика) та графічного субтесту отримані наступні результати:

високий рівень – 40 дітей (40%),

середній рівень – 58 дітей (60%),

низький рівень – відсутні.

Результати обстеження рівня розвитку вихованців закладу у порівнянні з минулим навчальним роком, свідчать, що рівень підготовки дітей до школи покращився в середньому на 20%. Цьому сприяла якісна та систематична освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку вихователів Олійник О.Г., Кащенко С.М., Мокренко О.О., Васильцова О.М., Подгорна Р.П. контроль та своєчасна методична допомога з боку адміністрації.

Цьому сприяла систематична робота з реалізації освітньої програми “Впевнений старт”, що втілює прогресивні концептуальні підходи, нові погляди на роль дитини та педагога в освітньому процесі, форми організації дитячої життєдіяльності. Слід зазначити, що у дошкільників груп “Фіалка” та “Лілія” на достатньому рівні сформувана  шкільна мотивація, підвищена самооцінка та розвинена працездатність, рівень самостійності та самоконтролю. Була проведена цілеспрямована робота з педагогами (консультації, практичні семінари та тренінги) та на надання педагогам конкретних знань та навичок у роботі з дошкільниками по підвищенню мотивації, а також робота з батьками, спрямована на ознайомлення батьків з методами визначення дошкільної зрілості дітей та засобами її формування; обговорення можливих труднощів шкільного навчання та спільний пошук методів їх попередження.

 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо оцінювання рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі

Якість дошкільної освіти визначається за численними параметрами, основними з яких є цілісний гармонійний розвиток дитини дошкільного віку та її готовність до наступної ланки освіти — початкової школи — і життя в сучасному соціумі. Отримати цілісне уявлення про рівень розвиненості та вихованості дитини і співвіднести фактично досягнуті результати з очікуваними, що необхідно для забезпечення ефективної коригу- вально-розвивальної роботи з дітьми, дає змогу кваліметричний підхід до організації освітнього моніторингу оцінювання якісних показників за допомогою кількісних (балів) (за методикою доктора педагогічних наук Єльникової Г. В.). Крім того, такий підхід сприяє створенню оптимальних умов для якнайповнішого розкриття потенційних можливостей кожної дитини.
Факторами оцінювання є зміст освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти, що містять сумарний кінцевий результат набутих випускником дошкільного навчального закладу перед вступом його до школи компетенцій:

ДАЛІ                                                                                                                                                  12.01.2018

 ◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Моніторинг як одна із складових управління ДНЗ

Визначення «моніторинг» (від лат. “монітор” – той, що нагадує, наглядає) – означає систематичне спостереження, аналіз стану системи (середовища) прийшло до педагогіки з екології й соціології.
У більшості випадків визначення моніторингу зводиться до такого розуміння: засіб вироблення нової інформації; постійне відстеження педагогічного процесу; базис для прийняття і коригування управлінських рішень; наявність спеціально розроблених стандартів.

ДАЛІ                                                                                                                                                  14.04.2017

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Система діагностичної роботи в ДНЗ

Є основні положення, які допоможуть під час організації та проведення діагностики в ДНЗ. Діагностика – це метод з’ясування всіх обставин перебігу дидактичного процесу, достеменне визначення його результатів.
Запропоновані далі методи вивчення дитини цілком доступні кожному вихователю, що в подальшому дає змогу залучити достатню кількість дітей до обстеження.

ДАЛІ                                                                                                                                                  15.04.2016